بررسي اثر مكمل ويتامين D بر روي فعاليت بيماري در بيماران لوپوس اريتماتوز منتشر دچار كمبود ويتامين D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر مكمل ويتامين D بر روي فعاليت بيماري در بيماران لوپوس اريتماتوز منتشر دچار كمبود ويتامين D :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :9

مقدمه: مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر مكمل ویتامین D بر روی فعالیت بیماری در بیماران لوپوس اریتماتوز منتشر دچار كمبود ویتامین D مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان به انجام رسید.روش ها: طی یك مطالعه ی كارآزمایی بالینی، 90 بیمار مبتلا به لوپوس انتخاب شدند. در ابتدا، سطح ویتامین D و میزان فعالیت بیماری لوپوس در آنان اندازه گیری شد و یك گروه از آن ها به مدت 6 ما پرل ویتامین D دریافت كردند. سطح ویتامین D و میزان فعالیت لوپوس در ابتدا و انتهای مطالعه تعیین و بین دو گروه مقایسه گردید.یافته ها: بین سطح سرمی ویتامین D و میزان فعالیت بیماری لوپوس در قبل از مداخله، یك همبستگی معكوس به میزان 0.26 وجود داشت كه طبق آزمون Pearson، از نظر آماری معنی دار بود (P=0.012). همچنین، همبستگی بین سطح ویتامین D و میزان فعالیت لوپوس در بعد از درمان به میزان 0.19 وجود داشت، اما از لحاظ آماری معنی دار نبود (P=0.070).نتیجه گیری: با توجه به این كه كمبود ویتامین D یكی از بیماری های شایع در ایران است و صرف نظر از بیماری لوپوس، تعداد قابل توجهی از این بیماران ممكن است مبتلا به كمبود ویتامین D باشند، بررسی سطح ویتامین D در تمامی بیماران لوپوسی و جبران كمبود این ویتامین با مكمل های مربوط پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: لوپوس، ویتامین D، كمبود ویتامین D

لینک کمکی