بررسي مقايسه اي شيوع آلودگي به گونه هاي Cryptosporidium در بيماران مبتلا به Multiple Sclerosis در مقايسه با گروه شاهد در شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي شيوع آلودگي به گونه هاي Cryptosporidium در بيماران مبتلا به Multiple Sclerosis در مقايسه با گروه شاهد در شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، تعیین توزیع فراوانی آلودگی به انگل Cryptosporidium در بیماران مبتلا به (MS) Multiple sclerosis و مقایسه ی آن با افراد سالم بود.روش ها: طی یك مطالعه ی مورد- شاهدی كه در سال 1394 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت، 50 بیمار مبتلا به MS (گروه مورد) و 50 فرد سالم (گروه شاهد) انتخاب شدند و شیوع انگل Cryptosporidium در آن ها با استفاده از روش های مستقیم و تغلیظ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.یافته ها: از 100 نمونه ی تحت آزمایش، تنها 3 نمونه (3 درصد) از نظر وجود Cryptosporidium مثبت بودند كه 1 نمونه (2 درصد) از گروه شاهد و 2 نمونه (4 درصد)، از گروه مورد بودند، اما شیوع Cryptosporidium در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری نداشت (P=0.560). شیوع Cryptosporidium، همچنین بر حسب سن و جنس و شغل، اختلاف معنی داری نداشت، اما بر حسب محل سكونت و نگهداری دام در منزل اختلاف معنی داری داشت؛ به طوری كه هر 3 مورد مثبت انگل Cryptosporidium، در بیمارانی مشاهده شد كه در روستا سكونت داشتند و در منزل، حیوان نگهداری می كردند (P<0.001).نتیجه گیری: در این مطالعه، شیوع انگل Cryptosporidium بر حسب محل سكونت و تماس با دام اختلاف معنی داری داشت.
كلید واژه: Cryptosporidium، Multiple sclerosis، شیوع

لینک کمکی