بررسي مقايسه اي تاثير تزريق رمي فنتانيل، پروپوفول و تركيب رمي فنتانيل- پروپوفول بر سطح آرام بخشي در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكو امولسيفيكاسيون با بي حسي موضعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي تاثير تزريق رمي فنتانيل، پروپوفول و تركيب رمي فنتانيل- پروپوفول بر سطح آرام بخشي در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكو امولسيفيكاسيون با بي حسي موضعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، تعیین تاثیر تزریق رمی فنتانیل، پروپوفول و تركیب رمی فنتانیل- پروپوفول بر سطح آرام بخشی بیماران تحت عمل جراحی كاتاراكت به روش فیكو امولسیفیكاسیون با بی حسی موضعی و مقایسه ی آن با گروه شاهد بود.روش ها: در یك مطالعه ی كارآزمایی بالینی كه در سال 1394 در بیمارستان فیض اصفهان انجام شد، 140 بیمار كاندیدای عمل جراحی فیكو امولسیفیكاسیون در 4 گروه 35 نفره توزیع شدند. جهت ایجاد آرام بخشی، به ترتیب پروپوفول، رمی فنتانیل، تركیب پروپوفول- رمی فنتانیل و نرمال سالین تزریق شد و نمره ی آرام بخشی بیمار، در طی مدت عمل در چهار گروه مقایسه شد.یافته ها: گروه رمی فنتانیل از عمق آرام بخشی بالاتری در حین عمل برخوردار بودند. این نمره در قبل از شروع عمل در چهار گروه رمی فنتانیل، پروپوفول، رمی فنتانیل- پروپوفول و نرمال سالین به ترتیب 3.31±0.87، 4.91±0.28، 2.97±0.75 و 4.97±0.30 (P<0.001) و در دقیقه ی 30 به ترتیب 2.00±0.01، 3.40±0.55، 2.10±1.00 و 3.00±0.01 بود (P=0.110). تغییرات عمق آرام بخشی، در طی مدت عمل در چهار گروه، اختلاف معنی داری داشت (P<0.001).نتیجه گیری: استفاده ی هم زمان رمی فنتانیل و پروپوفول در بیماران تحت عمل جراحی كاتاراكت با روش فیكو امولسیفیكاسیون، با عمق مناسب تر آرام بخشی در حین عمل و شدت درد كمتر در بعد از عمل و همچنین، مصرف كمتر مخدر همراه می باشد. از این رو، مصرف هم زمان این دو دارو در عمل جراحی فیكو امولسیفیكاسیون توصیه می گردد.
كلید واژه: آرام بخشی، رمی فنتانیل، پروپوفول، فیكو امولسیفیكاسیون

لینک کمکی