علل مرگ ناگهاني غيرتروماتيك حين فعاليت ورزشي در استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن علل مرگ ناگهاني غيرتروماتيك حين فعاليت ورزشي در استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :9

مقدمه: در دنیای امروز با پیشرفت زندگی ماشینی، ورزش از جایگاه ویژه ای در زندگی مردم برخوردار شده است. ورزشكاران، بخش منحصر به فرد جامعه هستند كه محبوبیت زیادی بین اقشار جامعه دارند و گاهی الگو و سرمشق زندگی كودكان و نوجوانان قرار می گیرند. با این حال، برخی از آن ها در معرض خطر مرگ ناگهانی اغلب با علت ناپیدا می باشند. از آن جایی كه در ایران اطلاعات اندكی در خصوص علل مرگ های ناگهانی حین فعالیت ورزشی موجود است، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی علل مرگ ناگهانی غیرتروماتیك در حین فعالیت های ورزشی در اجساد ارجاعی به اداره ی كل پزشكی قانونی اصفهان انجام شد.روش ها: این مطالعه، توصیفی و گذشته نگر به روش مقطعی بود. بر اساس اطلاعات موجود در دبیرخانه ی سازمان پزشكی قانونی اصفهان، تعداد 32942 پرونده از بخش متوفیات ارجاعی در سال های 1382-92 از بایگانی استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت و در مواقع لزوم، لام های پاتولوژی نمونه های ارسالی از اجساد منتخب بار دیگر بازبینی شد. اطلاعات بر اساس متغیرها خارج گردید و در مواردی با بستگان متوفی تماس تلفنی گرفته شد. نمونه ی آماری شامل 30 جسد (27 جسد مرد و 3 جسد زن) بود كه به 2 گروه زیر 35 سال و بالای 35 سال تقسیم شدند. در تمام اطلاعات جمع آوری شده از مشاهدات و اندازه گیری ها به خاطر تعداد محدود نمونه ها و خصوصیات توصیفی بودن طرح و عدم نیاز به قیاس، از جدول ها و نمودارهای ساده استفاده شد. محاسبات به روش ساده و دستی امكان پذیر بود.یافته ها: كاردیومیوپاتی هیپرتروفیك، شایع ترین عامل مرگ و در مجموع 11 مورد (37 درصد) بود كه 9 مورد آن زیر 35 سال (43 درصد) و 2 مورد آن بالای 35 سال (22 درصد) بودند. تشخیص دوم، آترواسكلروز ایسكمیك بود كه در مجموع 9 مورد (30 درصد) شامل 3 مورد زیر 35 سال (14 درصد) و 6 مورد بالای 35 سال (67 درصد) بودند. تشخیص پرولاپس دریچه ی میترال 2 مورد (7 درصد) را شامل می شد كه تنها در سنین زیر 35 سال دیده شد (9 درصد) و آنومالی شریان كرونری و مغزی هر كدام 1 مورد (3 درصد) بود و در سنین زیر 35 سال مشاهده گردید (هر كدام 5 درصد) و دیسپلازی میوكارد 1 مورد (3 درصد) بالای 35 سال (11 درصد) شناسایی شد و سایر تشخیص ها، 4 مورد (13 درصد) بود كه هر 4 مورد، زیر 35 سال (19 درصد) بودند.نتیجه گیری: بر اساس این پژوهش، شایع ترین علت مرگ در بالای 35 سال آترواسكلروز شدید عروق كرونر و در زیر 35 سال كاردیومیوپاتی هیپرتروفیك (HCM یا Hypertrophic cardiomyopathy) است.
كلید واژه: مرگ ناگهانی، فعالیت ورزشی، آرترواسكلروز كاردیومیوپاتی هیپرتروفیك، دیسپلازی شریان كرونر، آنومالی عروق قلب، دیسپلازی میوكارد، پرولاپس دریچه ی میترال

لینک کمکی