بررسي كمي حساسيت كنتراست در بهبود حدت بينايي و كاهش ابيراهي هاي اپتيك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي كمي حساسيت كنتراست در بهبود حدت بينايي و كاهش ابيراهي هاي اپتيك :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :9

مقدمه: چشم انسان برای تشخیص اجسام، از نور تابشی ناشی از لبه استفاده می كند. ابیراهی های اپتیك، عامل اصلی تخریب كیفیت تصویر در چشم می باشند. در افرادی كه دچار این عارضه هستند، تصویر درك شده دارای سطح پایین كنتراست است و لبه های تصویر از بین می رود. از آن جایی كه روش های مرسوم درمان ابیراهی های اپتیك به سهولت در دسترس نمی باشند، روش های مكمل مانند پیش خنثی سازی تصاویر مطرح شده است. این تحقیق، با هدف بررسی كمی تاثیر اختلاف شدت روشنایی جسم و زمینه برای كاهش میزان ابیراهی های اپتیك مرتبه ی پایین انجام شد. همچنین، حدت بینایی در چارت های مختلف با كنتراست Weber برابر بررسی گردید.روش ها: در این تحقیق، 12 چارت اپتیك با سطوح مختلف كنتراست و بر اساس استاندارد لگاریتم كمینه ی زاویه ی وضوح (Minimum angle of resolution یا MAR) طراحی شد. چارت ها بر روی 20 بیمار با ابیراهی های اپتیك مرتبه ی پایین آزمون و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.یافته ها: اختلاف معنی داری در میزان حدت بینایی افراد در سطوح مختلف كنتراست وجود داشت و تنها در حالتی كه درصد كنتراست Weber پایین بود، این اختلاف معنی دار نبود.نتیجه گیری: داشتن سطح روشنایی پایین تر در تصویر زمینه، باعث بهبود حدت بینایی به مقدار تقریبی 11 درصد در مقیاس Log MAR می گردد. بنابراین، جهت بهبود بینایی در صفحات نمایش بهتر است موضوع نمایش روشن و زمینه تاریك باشد.
كلید واژه: پیش خنثی سازی، حدت بینایی، ابیراهی های اپتیك، حساسیت كنتراست

لینک کمکی