مقايسه ي دز دريافتي تكنولوژيست هاي پزشكي هسته اي مسوول تزريق و تصويربرداري در اسكن قلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه ي دز دريافتي تكنولوژيست هاي پزشكي هسته اي مسوول تزريق و تصويربرداري در اسكن قلب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: بیشتر مواد پرتوزای مصرفی در پزشكی هسته ای، گامازا هستند و گاما دارای برد به نسبت زیادی می باشد. بنابراین، تكنولوژیست های پزشكی هسته ای، در معرض پرتوگیری خارجی می باشند. هدف از انجام این مطالعه، تخمین دز دریافتی تكنولوژیست های پزشكی هسته ای در زمان تزریق رادیو داروی 99mTC-MIBI (Tc-99m 2 methoxy-isobutyl-isonitrile) و زمان تصویربرداری اسكن قلب بود.روش ها: این مطالعه، بر روی تكنولوژیست پزشكی هسته ای در بیمارستان چمران انجام گرفت. این بررسی به كمك دزیمتر جیبی دیجیتالی كه توسط سازمان انرژی اتمی كالیبره گردیده بود انجام شد. دزیمتر، در حالت دز بر حسب میكروسیورت قرار داده شد. دزیمتری در هنگام تزریق رادیوداروی 99mTC-MIBI به بیمار و هنگام تصویربرداری از بیمار انجام گرفت. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel آنالیز گردید.یافته ها: میزان دز دریافتی تكنولوژیست ها در هنگام تزریق 99mTC-MIBI و تصویربرداری اسكن قلب به ترتیب 0.360±0.073 و 0.240±0.070 میكروسیورت به ازای هر اسكن قلب بود.نتیجه گیری: مقادیر دز دریافتی، تطابق خوبی با سایر مطالعات داشت. دز دریافتی تكنولوژیست مسوول تزریق رادیودارو، 30 درصد بیشتر از تكنولوژیست مسوول تصویربرداری از بیمار بود. بنابراین، نیاز به چرخش شیفت های كاری تكنولوژیست ها ضروری می باشد.
كلید واژه: دز دریافتی، رادیودارو، اسكن قلب،

لینک کمکی