مديريت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مديريت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتي استان گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :6

مقدمه: توجه به مدیریت استعداد در سازمان و تعیین عوامل مرتبط با آن، می تواند سازمان را در عملیاتی شدن مدیریت استعداد در سازمان یاری رساند. هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش مدیریت استعداد در معاونت بهداشتی استان گیلان و تعیین ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی - تحلیلی بر روی 362 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان در سال 1394 انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک و به دنبال تعیین سهم هر شهرستان از حجم نمونه کل، صورت گرفت. مدیریت استعداد به عنوان متغیر اصلی و خصوصیات دموگرافیک کارکنان به عنوان متغیرهای زمینه ای مطالعه در نظر گرفته شد. داده های مطالعه توسط پرسش نامه ای که روایی آن توسط تحلیل عاملی (P<0.05) و پایایی آن با استفاده از ضریب (0.93) Cronbach’s alpha تایید شده بود، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی، Independent t و ANOVA تک متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمرات کسب شده برای مدیریت استعداد، 84.60±19.33 به دست آمد (زن و مرد به ترتیب 83.17±19.65 و 86.40±18.73) (P=0.130). بین مدیریت استعداد و میزان تحصیلات ارتباط ضعیف معکوسی وجود داشت (r=-0.21، P<0.001).نتیجه گیری: توجه به جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری می تواند مدیران را در مدیریت استعداد کارکنان یاری رساند.
كلید واژه: مدیریت استعداد، استعداد، کارکنان، معاونت بهداشتی

لینک کمکی