تاثير سمي ترکيب آليسين و متيل سولفونيل متان بر روي بقاي رده سلولي سرطان سينه (MCF7)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير سمي ترکيب آليسين و متيل سولفونيل متان بر روي بقاي رده سلولي سرطان سينه (MCF7) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: سرطان سینه یکی از سرطان های شایع زنان محسوب می شود. بیشتر سلول های سرطان سینه گیرنده استروژن ER-a را بیان می کنند و به دارو های شیمی درمانی ضد استروژن از جمله تاموکسیفن پاسخ می دهند، اما برخی از سلول های سرطان سینه به شیمی درمانی مقاومت دارویی نشان می دهند. مطالعات اولیه نشان می دهد که آلیسین از مشتقات ارگانوسولفوره می باشد و در القای آپوپتوز و مرگ سلولی در رده های مختلف سلول های سرطانی موثر می باشد. متیل سولفونیل متان ترکیب غیرسمی برای بدن انسان است که تاثیر سمی آن بر روی چندین رده سرطانی بررسی شده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر آلیسین و متیل سولفونیل متان و یا ترکیب آن ها بر روی تکثیر رده ی سلولی سرطان سینه (MCF7) است.روش بررسی: در این مطالعه رده سلولی سرطان سینه در محیط RPMI-1640 کشت داده شد، سلول های CD44± با روش مکس جدا شد و تحت تاثیر رقت های مختلف آلیسین و ترکیب آن با متیل سولفونیل متان قرار گرفت و مرگ سلولی با روش های MTT، ارزیابی کلونی و رنگ آمیزی آکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید بررسی شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که آلیسین به تنهایی تاثیر سمی بر روی مرگ سلولی سرطان سینه دارد و ترکیب درمانی آلیسین با متیل سولفونیل متان باعث افزایش سمیت و تعداد سلول های آپوپتوز شده نسبت به بقیه گروه ها شد (P<0.05). در ارزیابی کلونوژنیک تعداد کلونی کمتری در ترکیب آلیسین با متیل سولفونیل متان در گروه سلولی CD 44- نسبت به گروه CD 44+ مشاهده شد که نشان دهنده حساسیت بیشتر سلول های CD44- نسبت به سلول های بنیادی CD44+ بود.نتیجه گیری: در این مطالعه ما نشان دادیم که آلیسین و متیل سولفونیل متان اثرات ضد سرطانی دارد و ترکیب غلظت پایین آلیسین و متیل سولفونیل تاثیر بهتری در سرکوب سرطان سینه دارد. بنابراین آلیسین و متیل سولفونیل به عنوان ترکیبات طبیعی هستند و می توانند جهت اهداف درمانی پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.
كلید واژه: آلیسین، متیل سولفونیل متان، سرطان سینه، آپوپتوز، ارزیابی کلونی

لینک کمکی