بررسي تاثير اسيدشويي بر خواص مقاومتي و دوامي بتن داراي خاكستر پوسته برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير اسيدشويي بر خواص مقاومتي و دوامي بتن داراي خاكستر پوسته برنج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بتن

تعداد صفحات :12

بهره گیری از پوزولان ها به منظور كاهش مصرف سیمان به عنوان یكی از راهكارهای كاهش آلودگی های به وجود آمده ناشی از تولید سیمان پرتلند مطرح می باشد. در همین راستا، یكی از فعال ترین پوزولان های بكار گرفته شده خاكستر حاصل از احتراق كنترل شده پوسته برنج بوده كه نتایج قابل قبولی را در بهبود دوام و مشخصات مكانیكی بتن نشان داده است. از طرفی یكی از موثرترین روش ها به منظور بهبود كیفیت این نوع پوزولان كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، اسید شویی پوسته های شلتوك برنج قبل از احتراق آن است. در این مقاله به بررسی مقاومت و دوام بتن ساخته شده با خاكستر تولیدی از روش اسید شویی پرداخته شده است. در همین راستا و به منظور مقایسه، نمونه هایی از پوزولان خاكستر پوسته برنج اسید شویی نشده، زئولیت و دوده سیلیسی ساخته شده و مورد آزمایش های مقاومت فشاری، عمق نفوذ آب تحت فشار، مقاومت الكتریكی، پتانسیل نیم پیل و نفوذ تسریع شده یون كلر قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده كارایی مناسب روش اسیدشویی می باشد. به طوریكه خاكستر پوسته برنج اسید شویی شده از منظر مقاومتی و دوامی مناسب تر از نوع اسید شویی نشده و نیز زئولیت عمل نموده است. همچنین اگرچه دوام نمونه های حاوی خاكستر پوسته برنج اسید شویی شده كمتر از نمونه های دارای دوده سیلیس می باشد، لیكن مقاومت فشاری این نمونه ها بسیار نزدیك به مقاومت نمونه های شامل دوده سیلیس بوده است.
كلید واژه: خاكستر پوسته برنج، خاكستر پوسته برنج اسید شویی شده، مقاومت، دوام

لینک کمکی