نگرش کارکنان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کاشان نسبت به نقش راديو شناسه در مراقبت و درمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نگرش کارکنان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي کاشان نسبت به نقش راديو شناسه در مراقبت و درمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :9

مقدمه: در کنترل سلامت، شناسایی خودکار عناصر و جمع آوری داده ها بدون نیاز به دخالت مکرر انسان ضرورتی انکارناپذیر است. در میان انواع روش ها،RFID (Radio-frequency identification) این خصوصیت را دارد و فرایند دریافت و ارسال اطلاعات را برخط می نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش این فن آوری در درمان و مراقبت در بیمارستان های کاشان از دید کاربران انجام شد.روش بررسی: روش این پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی - مقطعی بود. نمونه آماری مطالعه را 72 نفر از پزشکان و پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان تشکیل داد که به صورت طبقه ای انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن توسط تعدادی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach’s alpha به میزان 89 درصد تایید شد. داده ها با استفاده از آزمون c2 تحلیل گردید.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، 84 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که رادیو شناسه ها موجب بهبود مولفه های ردیابی، تشخیص طبی، دریافت خودکار داده و تشخیص هویت در درمان و مراقبت شده است. مطابق با نگرش جامعه پژوهش، مولفه های RFID از نظر اثر آن در بهبود درمان و مراقبت، به دارای ترتیب ردیابی، تشخیص طبی، دریافت و جمع آوری خودکار اطلاعات و تشخیص هویت برابر با 17.05، 16.27، 15.54 و 14.87 بودند که همگی آن ها مطلوب ارزیابی شد.نتیجه گیری: مثبت بودن نگرش جامعه مورد مطالعه نشان می دهد که استفاده از فن آوری RFIDدر بیمارستان های بررسی شده، می تواند در جهت درمان و مراقبت بیماران موثر باشد.
كلید واژه: رادیو شناسه، نگرش، درمان، ردیابی بیمار

لینک کمکی