افزايش مقاومت به تنش شوري در گياه آرابيدوپسيس تاليانا با فرابيان ژن فسفواتانول آمين N- متيل ترانسفراز اسفناج (Spinacia oleracea ،Iranian landrace)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن افزايش مقاومت به تنش شوري در گياه آرابيدوپسيس تاليانا با فرابيان ژن فسفواتانول آمين N- متيل ترانسفراز اسفناج (Spinacia oleracea ،Iranian landrace) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري گياهان زراعي

تعداد صفحات :21

یکی از مکانسیم های مقاومت گیاهان به تنش های غیرزیستی تولید محلول سازگار گلایسین بتائین است. کولین پیش ساز این متابولیت مهم و همچنین یک ترکیب اصلی در حفظ یکپارچگی و سیگنالینگ غشای سلولی است. در گیاهان مهمترین مرحله تولید کولین را آنزیم سیتوپلاسمی فسفو اتانول آمین N- متیل ترانسفراز (PEAMT; EC 2.1.1.103) کاتالیز می کند. در این مطالعه ژن PEAMT از یک رقم محلی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea Iranian landrace) با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر و در داخل وکتور کلونینگ (pJET) همسانه سازی شد. به منظور فرابیان ژن PEAMT، سازه ژنی PBI121GUS-9:PEAMT ساخته و در نهایت به باکتری Agrobacterium سویه (GV3101 (PMP90 منتقل شد. تراریزش گیاهان با استفاده از روش غوطه ورسازی گل آذین انجام و آنالیز اولیه گیاهان تراریخت احتمالی با جوانه زنی بذور در محیط انتخابی حاوی آنتی بیوتیک کانامایسین بررسی شد. گیاهچه های مقاوم به کانامایسین در سطح مولکولی با استفاده از روش PCR غربالگری و تراریختی گیاهان در سطح رونوشت برداری با RT-PCR تایید شد. متعاقبا بررسی های فنوتیپی گیاهان تراریخت حاوی ژن PEAMT در شرایط تنش شوری نشان داد که طول ریشه اصلی گیاهان تراریخت از مقدار آن در گیاهان شاهد به طور معنی داری طویل تر، ریشه های فرعی گسترده تر و رشد رویشی بهتری داشته اند. اندازه گیری متابولیت گلایسین بتائین و آنزیم پراکسیداز نیز نشان داد که گیاهان تراریخته دارای محتوای گلایسین بتائین بیشتر و فعالیت آنزیم پراکسیدازی بالاتری نسبت به گیاهان شاهد داشته اند.
كلید واژه: غوطه ورسازی گل آذین، فسفو اتانول آمین N- متیل ترانسفراز، کولین، گلایسین بتائین

لینک کمکی