بررسي مقايسه اي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :21

مقدمه: برنامه ریزی و مدیریت راهبردی از مهم ترین ارکان سیستم های مدیریتی است. مدل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها (Weakness، Opportunity، Treat، SWOT، Strength) به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در یک سازمان می پردازد. هدف این مطالعه مقایسه و تحلیل وضعیت درونی و بیرونی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از این مدل بوده است.روش بررسی: مطالعه حاضر در شهریور 1393 خورشیدی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن توسط صاحب نظران تایید، و پایایی آن با آزمون Cronbach’s alpha به میزان 0.94 اندازه گیری شد. جامعه پژوهش مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تعداد 38 نفر است که به علت امکان دسترسی به تمامی اعضای جامعه، از نمونه گیری صرف نظر، و به صورت سرشماری انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Microsoft excel و آمار توصیفی استفاده شده است.یافته ها: از مجموع 50 مولفه در 8 بعد عوامل درونی، 9 نقطه قوت و 10 نقطه ضعف مشاهده، و 31 عامل باقی مانده در وضعیت متوسط قرار داشتند. اما در بخش عوامل بیرونی از 25 عامل مورد بررسی در 4 بعد، کتابخانه ها بدون اینکه با فرصتی مواجه باشند، 16 عامل آن ها را تهدید می کند، و 9 عامل دیگر نیز وضعیت متوسطی را دارا هستند. کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بخش عوامل درونی میانگین 3.35، و در بخش عوامل بیرونی میانگین 3.07 (از 5 نمره) را دارا هستند. تمامی کتابخانه ها نیز به جز کتابخانه مرکزی در وضعیت بینابینی قرار دارند. کتابخانه های دانشکده «مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی» و «پرستاری و مامایی» و «پزشکی»، در رتبه های اول تا سوم هستند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عوامل درونی و بیرونی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در وضعیت متوسطی قرار دارند. با توجه به غلبه نقاط ضعف و تهدیدها بر نقاط قوت و فرصت ها، در صورت کم کاری و کم توجهی مسوولین ممکن است که این کتابخانه ها به وضعیت نامطلوبی دچار شوند. آگاهی مدیران و کتابداران مورد بررسی از مشکلات و مسائل شناسایی شده و تلاش آن ها برای تقویت نقاط قوت، رفع نقاط ضعف، استفاده از فرصت ها و غلبه بر تهدیدها، می تواند گام مهمی در راستای ارتقای خدمات کتابخانه های مورد بررسی به اعضای هیات علمی، پزشکان، پژوهشگران، دانشجویان باشد.
كلید واژه: فرصت ها، کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت راهبردی

لینک کمکی