تحليل ميزان موفقيت مديريت استراتژيک در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل ميزان موفقيت مديريت استراتژيک در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي همدان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: توسعه سریع در دنیای امروز، آگاهی از تحولات و به تبع آن برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف از کوتاه ترین راه ممکن را به ضرورتی انکارناپذیر مبدل ساخته است. هر سازمانی برای دستیابی به اهداف و رسالت خویش می بایست ضمن بررسی موقعیت فعلی و تبیین مسیر پیش رو، به برنامه ریزی منظم و سازمان یافته ای در راستای بهره مندی از منابع داخلی و خارجی سیستم در سایه برنامه ریزی استراتژیک اقدام نماید. هدف مقاله تحلیل میزان موفقیت مدیریت استراتژیک معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده است.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی-پیمایشی بوده است. ابتدا برنامه استراتژیک سازمان بررسی و میزان موفقیت آن در دستیابی به اهداف استراتژیک بر مبنای کارت امتیازی متوازن اندازه گیری شده است و در مرحله بعد با جامعه آماری کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان (28 نفر شامل کلیه مدیران و کارشناسان معاونت درمان)، میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف به صورت پیمایشی بررسی گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق بوده است که روایی آن با تایید متخصصان امر و پایایی آن به روش Test-retest بررسی و بر اساس اندازه گیری 94 Alpha Cronbach درصد تایید شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آمار استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده گردید.یافته ها: سازمان مورد مطالعه در وجه مالی به 85 درصد، در وجه مشتری به 72 درصد، در وجه فرایندها به 90 درصد و در وجه رشد و یادگیری به 100 درصد اهداف خویش دست یافته است و در کل به موفقیت 82 درصدی در دستیابی به اهداف خویش نائل شده است. همچنین عدم دستیابی سازمان به سایر اهداف، نتیجه ضعف یا قصور در هر سه مرحله از مدیریت استراتژیک بوده است. این بدین معناست که تا حدود 95 درصد، هر سه عامل عدم طراحی مناسب برنامه ها و انتخاب استراتژی های نامناسب، عدم اجرای صحیح استراتژی ها و همچنین عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی اجرای برنامه استراتژیک، عامل عدم دستیابی به یکسری از اهداف در سازمان بوده است.نتیجه گیری: استفاده از یک مدل مناسب برای برنامه استراتژیک در هر سازمان، مساله مهمی در موفقیت برنامه محسوب می گردد ولی مهم تر از آن داشتن استراتژی هایی است که بر اساس شناخت درست شرایط محیطی و درک تفکر استراتژیک بنا شده باشد. پایبندی به اجرای درست استراتژی ها نیز ضروری است و پیاده سازی سیستم نظارتی و ارزیابی مناسب می تواند ارتقاء مدیریت استراتژیک در سازمان را به دنبال داشته باشد.
كلید واژه: ارزیابی عملکرد، مدیریت استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، دانشگاه ها

لینک کمکی