محيط زيست، سلامت و هزينه هاي بخش سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن محيط زيست، سلامت و هزينه هاي بخش سلامت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :14

مقدمه: آلودگی محیط زیست، اقتصاد بخش خصوصی و بخش عمومی سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش تاثیر آلودگی محیط زیست، بر روی هزینه های کل بخش سلامت و هزینه های پرداخت مستقیم از جیب خانوارها و نیز اثر این آلودگی بر روی سلامت عمومی جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه، تحلیل رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های سلامت ونیز عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده این رابطه بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای بوده است. در این پژوهش از داده های پانل دیتا، برای دستیابی به کارایی بیشتر و افزایش درجه آزادی و توان آزمون و نیز فراهم نمودن امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل 22 کشور منتخب خاورمیانه و شمال افریقا (MENA (North Africa And Middle East Asia برای بهره بردن از تعداد کافی نمونه بوده که با توجه به قرار داشتن کشور ایران در بین آن ها، به سنجش این ارتباطات برای دوره زمانی سال های 1990-2010 میلادی پرداخته شده است. داده های مطالعه از اطلاعات آماری بانک جهانی (World Bank Data) استخراج شده است. در پژوهش حاضر از نرم افزار Eviews8 و رویکرد اثرات ثابت (Fixed Effect)، به منظور برآورد مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین برای انتخاب روش های Panel یا Pool، آزمون F Limer و برای انتخاب رویکردهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی، آزمون Housman بکار گرفته شده است.یافته ها: آلودگی محیط زیست تاثیر منفی و معنی دار بر روی سلامت عمومی دارد. هم چنین موجب افزایش هزینه های بخش سلامت و پرداخت های مستقیم از جیب افراد می گردد. افزایش یک واحد در انتشار گاز CO2 و ذرات کوچک و جامد آلوده کننده هوا با قطر کمتر از 10 میکرومتر (PM10: Particulate Matter Less Than Ten Microns in Diameter) باعث کاهش به ترتیب، 0.03 و 0.01 واحد در امید به زندگی می شود. هم چنین افزایش یک واحد در شاخص آلودگی (CO2) باعث افزایش 0.2 واحد در پرداخت های مستقیم از جیب افراد می گردد. افزایش بیکاری و شهرنشینی تاثیر منفی بر روی سلامت عمومی و تاثیر مثبت بر روی هزینه های سلامت دارند. آموزش نیز موجب ارتقای سلامت عمومی می گردد.نتیجه گیری: آلودگی محیط زیست با کاهش سلامت عمومی، موجب اتلاف هزینه های بخش سلامت می گردد. بنابراین آن بخشی از بودجه دولتی و هزینه های خصوصی که به بخش بهداشت و درمان اختصاص می یابد، صرف مقابله با آثار مضر آلودگی بر روی سلامتی می گردد. برنامه های عملیاتی برای کاهش آلودگی هوا، اولویت اشتغال زایی، سیاست های تمرکززدایی، ارتقای آموزش همگانی، گسترش پوشش بیمه همگانی و افزایش سهم بودجه بخش سلامت از توصیه های مهم مطالعه حاضر است.
كلید واژه: آلودگی هوا، امید به زندگی، مخارج سلامت

لینک کمکی