چالش هاي استقرار حساب هاي استاني سلامت: مطالعه موردي استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چالش هاي استقرار حساب هاي استاني سلامت: مطالعه موردي استان کرمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: شرط دستیابی به اهداف نظام سلامت، بهره مندی عادلانه افراد جامعه از خدمات سلامت کارا و اثربخش می باشد. عادلانه بودن خدمات سلامت و مشارکت عادلانه مردم بستگی زیادی به نظام تامین مالی دارد که در این راستا، نظام اطلاعات مالی برای تصمیم گیری در نظام سلامت و تحقق عدالت از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. با توجه به استقلال استان ها و اهمیت موضوع تخصیص عادلانه منابع در جهت ارتقا نظام اطلاعات مالی حوزه سلامت در استان ضرورت می یابد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین چالش های پیاده سازی این نظام اطلاعاتی یعنی حساب های استانی سلامت انجام پذیرفت.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش شامل کارشناسان سازمان های درگیر اجرای حساب های استانی سلامت بود که بیست و هشت نفر از خبرگان و کارشناسان دوازده سازمان استان کرمان نمونه پژوهش را تشکیل داد که به صورت هدفمند بر اساس معیار مسوولیت مرتبط انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از روش گروه کاری متمرکز استفاده شد همچنین برای تکمیل داده ها از بررسی گزارشات سازمانی استفاده و به منظور تحلیل داده ها روش تحلیل چارچوبی بکارگرفته شد.یافته ها: جهت استقرار حساب های استانی سلامت در استان کرمان شش چالش اصلی بیست و دو چالش فرعی شناسایی گردید. که به ترتیب چالش های تولیت و جایگاه حقوقی، همکاری و ارتباطات، نیروی انسانی، فرایند، فناوری و دانش شناسایی گردید که در این میان مهمترین چالش مشخص نبودن جایگاه تولیت حساب های استانی سلامت بود.نتیجه گیری: زیر ساخت های مناسب جهت پیاده سازی نظام حساب استانی سلامت مبتنی بر چارچوب مدل تغییر مناسب ارزیابی نشد که بر اساس نتایج حاصل برای رفع چالش های موجود و به منظور ارتقای جایگاه تولیت حساب های استانی سلامت جهت استقرار این نظام اطلاعاتی تشکیل کمیسیون تخصصی مالی و اقتصادی حوزه سلامت زیر مجموعه شورای سلامت استان ها پیشنهاد گردید.
كلید واژه: نظام های مراقبت سلامت، تامین مالی، استان ها، عدالت

لینک کمکی