بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي گونه هاي زربين Cupressus sempervirens L var. horizontalis (Mill.) Gord و كاج بروسيا (Pinus brutia Ten) جنگل کاري شده در منطقه راميان، استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي گونه هاي زربين Cupressus sempervirens L var. horizontalis (Mill.) Gord و كاج بروسيا (Pinus brutia Ten) جنگل کاري شده در منطقه راميان، استان گلستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :24

سابقه و هدف: کاهش سطح جنگل های طبیعی درنتیجه عوامل مختلف سبب شده که جنگل کاری با هدف توسعه سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. بنابراین ارزیابی جنگل کاری های انجام گرفته می تواند نقش مهمی در ایجاد جنگل کاری های با کیفیت و کمیت بهتر در آینده ایفا نماید. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های کمی و کیفی گونه های زربین و کاج بروسیا جنگل کاری شده در شهرستان رامیان می باشد.مواد و روش ها: به این منظور با جنگل گردشی و بازدید از منطقه طرح جنگلداری نعیم آباد رامیان دو توده جنگل کاری زربین و کاج بروسیا انتخاب شد. سپس در داخل هر یک از توده ها 4 قطعه نمونه یک هکتاری (100×100) مشخص شد. جهت سهولت در برداشت داده ها و مقایسات آماری هر یک از آن ها به قطعه نمونه های 2500 متری تقسیم و در نهایت در هر یک از توده ها 16 قطعه نمونه مورد آماربرداری قرار گرفت. مشخصه های کمی و کیفی درختان شامل: نوع گونه، قطر برابر سینه تا دقت سانتی متر، ارتفاع کل تا دقت متر، ارتفاع تنه تا دقت متر، قطر تاج، شادابی تاج، تقارن تاجی، وضعیت و فرم تنه اندازه گیری و ثبت شد. جهت مقایسه مشخصه های کمی درختان دو توده از آزمون t مستقل و جهت مقایسه مشخصه های کیفی از آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین قطر برابر سینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و مساحت تاج تک پایه کاج بروسیا به ترتیب با مقادیر 25.50 سانتی متر، 12.5 متر، 4.45 متر و 16.30 مترمربع نسبت به گونه زربین به ترتیب با مقادیر 15 سانتی متر، 9.70 متر، 3.75 متر، 9.70 مترمربع، دارای مقادیر بیشتری است. در مقابل به لحاظ تعداد در هکتار، درصد تاج پوشش، سطح مقطع، حجم در هکتار و ضریب قدکشیدگی گونه زربین بیشترین میزان را دارا می باشد. همچنین نتایج مشخص کرد که پس از 27 سال از کاشت میزان زنده مانی زربین با 74.5 درصد بیشتر از کاج بروسیا 59.5 می باشد. بررسی مشخصه های کیفی شادابی، تقارن و وضعیت تاج درختان نیز اختلاف معنی داری را بین دو گونه نشان داد.نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که کاج بروسیا با توجه به مقادیر بیشتر مشخصه های مورد بررسی موفق تر از گونه بومی زربین بوده است. هر چند میزان زنده مانی، تعداد و حجم در هکتار گونه زربین بیشتر از کاج بروسیا می باشد بنابراین می توان گفت که توده جنگل کاری کاج بروسیا در مقایسه با توده جنگل کاری زربین از وضعیت مناسب تری برخوردار می باشد. یا در نهایت می توان گفت با توجه به موفقیت نسبی کاج بروسیا، این گونه برای جنگل کاری آتی در این منطقه پیشنهاد می شود.
كلید واژه: کاج بروسیا، زربین، جنگل کاری، ویژگی های کمی و کیفی، شهرستان رامیان

لینک کمکی