تحليل شکست سازه هاي بنايي غيرمسلح بر پايه سخت شوندگي و نرم شوندگي کرنشي در چارچوب مدل چند صفحه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل شکست سازه هاي بنايي غيرمسلح بر پايه سخت شوندگي و نرم شوندگي کرنشي در چارچوب مدل چند صفحه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)

تعداد صفحات :24

این مقاله یک مدل ماکرو را برای پیش بینی رفتار درون صفحه سازه های بنایی غیرمسلح ارائه می دهد. مدل مزبور برمبنای مفهوم تئوری چند صفحه ای ارائه می شود. از این روش درگذشته برای مدل سازی رفتار ماسه ها، با صرف نظر از چسبندگی و مقاومت کششی، استفاده شده است. با توجه به پایه ریاضی این روش و امکان گسترش آن در سایر مواد، در تحقیق حاضر این روش بر ای پیش بینی بار شکست در سازه های بنایی غیرمسلح به کار می رود. این مدل قادر است ناهمسانی تحمیلی مصالح شکننده را مانند بتن ، سنگ و مصالح بنایی، که به دلیل ترک خوردن ایجاد می شود، به طور ذاتی در نظر بگیرد. در این راستا سطح تسلیم مورد استفاده شامل سطح تسلیم موهرکلمب تعمیم یافته به همراه کپ فشاری و قطع کننده کششی است. مقایسه پیش بینی های عددی از تحلیل غیرخطی سازه های بنایی غیرمسلح در مقابل باره ا ی جانبی با نتایج به دست آمده از داد ه های آزمایشگاهی توانایی این مدل را در تحلیل شکست سازه های بنایی نشان می دهد.
كلید واژه: دیوار بنایی غیرمسلح، مدل سازی ماکرو، روش چندصفحه ای، ناهمسانی تحمیلی، سخت شوندگی و نرم شوندگی کرنشی

لینک کمکی