ارزيابي اثر شدت نمونه برداري زميني در برآورد مشخصه هاي کمي جنگل با استفاده از تلفيق داده هاي ليدار و اولتراکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي اثر شدت نمونه برداري زميني در برآورد مشخصه هاي کمي جنگل با استفاده از تلفيق داده هاي ليدار و اولتراکم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :29

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق کاهش تعداد قطعات نمونه مورد استفاده در مدل سازی مشخصه های حجم سرپا، رویه زمینی و تعداد درختان در هکتار با استفاده از الگوریتم های رندوم فورست، ماشین بردار پشتیبان و k-NN در بخشی از جنگل های پهن برگ شصت کلاته گرگان است.مواد و روش ها: در این مطالعه، 308 قطعه نمونه دایره ای شکل به مساحت 10 آر، به روش منظم تصادفی با شبکه آماربرداری به ابعاد 200×150 متر و با شدت 3.33، 1.66 و 0.83 درصد در جنگل مورد مطالعه پیاده شد. علاوه بر این، در دو پارسل 16 و 21 سری یک، 134 قطعه نمونه دایره ای شکل به مساحت 10 آر به روش منظم تصادفی و با شبکه ای به ابعاد 100×75 متر با شدت 13.3 و 6.66 درصد پیاده گردید. مشخصات حجم سرپا، رویه زمینی و تعداد درختان در هکتار برای تمامی قطعات نمونه محاسبه شد. پس از حذف تمامی نقاط پرت و تهیه مدل های DTM و DSM، تمامی شاخص های آماری ارتفاعی و تراکمی از داده های لیدار تهیه شد. همچنین پس از تهیه تصاویر ارتو رقومی هوایی، با آنالیز بافت شاخص های بافت مربوط به همه باندها نیز ایجاد گردید.یافته ها:نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با کاهش شدت نمونه برداری از 3.33 به 1.66 و سپس به 0.83 درصد، درصد مجذور مربعات خطا در تمامی مشخصه های مورد بررسی افزایش یافت اما میزان این افزایش خیلی کم بود با توجه به این که در مقایسه با شدت نمونه برداری 3.33 درصد، در نمونه برداری با شدت نمونه برداری 0.83 درصد، به تعداد قطعات نمونه کمتری نیاز است و بین مجذور مربعات خطا این دو شدت نمونه برداری تفاوت معنی داری مشاهده نشد از این رو نمونه برداری با شدت 0.83 درصد و با استفاده از تلفیق داده های لیدار و و اول تراکم برای برآورد حجم سرپا، تعداد درختان در هکتار و رویه زمینی توصیه می شود.نتیجه گیری: بنابراین، امکان برآورد مشخصه های حجم سرپا، رویه زمینی و تعداد درختان در هکتار با شدت نمونه برداری کمتر از 3.33 درصد، با حداقل هزینه و دقت مناسب با استفاده از داده های لیدار و تصاویر دوربین رقومی هوایی وجود دارد.
كلید واژه: شدت نمونه برداری، مشخصه های کمی ساختار جنگل، لیدار، تصاویر رقومی هوایی، الگوریتم های ناپارامتریک، شصت کلاته گرگان

لینک کمکی