دلايل انتخاب رشته دستياران پزشکي و ميزان رضايت مندي آنان از تحصيل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دلايل انتخاب رشته دستياران پزشکي و ميزان رضايت مندي آنان از تحصيل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه ي آموزش جندي شاپور

تعداد صفحات :12

انگیزه های انتخاب رشته ضمن تاثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1392 روی 430 دستیار پزشکی به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود مشتمل بر 24 سوال که در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تی مستقل و مجذور کای با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPSS انجام شد. از 430 دستیار تعداد 219 نفر (52 درصد) مرد و تعداد 310 نفر (75 درصد) متاهل با میانگین سنی 34.8±4.9 بودند. توانایی انجام کار بهتر، بالابردن دانش و آگاهی و علاقه شخصی به ترتیب با میانگین 4.45، 4.39 و 4.36 به عنوان بالاترین اولویت بیشترین تاثیر، و راحتی و بی دردسر بودن، نداشتن اورژانس و استرس با میانگین 2.33، 2.50 به عنوان پایین ترین اولویت کمترین تاثیر را در انتخاب رشته تخصصی داشتند. تعداد 284 نفر (66.7 درصد) از رشته تحصیلی رضایت داشتند و تعداد 142 نفر (33.3 درصد) اعلام داشتند که از رشته تحصیلی خود رضایت ندارند. میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن، جنس و وضعیت تاهل تفاوت معناداری نداشت. یافته های این پژوهش می تواند در شناسایی انگیزه های ادامه تحصیل دستیاران و کمک به هدایت تحصیلی آنان موثر باشد.
كلید واژه: انگیزه، انتخاب رشته، دستیاران پزشکی، رضایت مندی

لینک کمکی