تاثير اصطکاک خشک بر ارتعاشات غيرخطي سيستم انتقال قدرت تک مرحله اي ترک دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير اصطکاک خشک بر ارتعاشات غيرخطي سيستم انتقال قدرت تک مرحله اي ترک دار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)

تعداد صفحات :24

در صنعت از چرخ دنده ها به صورت گسترده برای انتقال قدرت و یا تغییر جهت گشتاور انتقالی استفاده می شود. کاربرد وسیع سیستم های چرخ دنده ای، اهمیت طراحی دقیق و نگهداری از این سیستم ها را بیش از پیش آشکار می کند. شناخت سیستم ها از طریق مدل کردن و بررسی رفتار آنها و مقایسه با رفتار واقعی حاصل می شود. تاکنون مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیرخطی سیستم انتقال قدرت چرخ دنده ای ترک دار با لحاظ کردن اثر اصطکاک خشک صورت نگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتعاشات غیرخطی یک جفت چرخ دنده ساده درگیر ترک دار در حضور خطای انتقال استاتیکی، لقی، سفتی متغیر با زمان دندانه ها و اصطکاک خشک بین دندانه ها می باشد. بدین منظور ابتدا سفتی درگیری متغیر با زمان دندانه ها به صورت تحلیلی محاسبه شده و ترک ریشه دندانه با فرض دندانه بصورت یک تیر ترک دار یک سر گیردار مدل شده است. معادلات حاکم بر سیستم با در نظر گرفتن عوامل مذکور استخراج و برای اعمال اثر اصطکاک خشک، معادله حاکم در سه بازه زمانی جدا از هم بازنویسی شده است. در نهایت معادله حاکم با استفاده از روش رانگ-کوتا حل شده و تاثیر اصطکاک خشک و ترک ریشه دندانه بر ارتعاشات غیرخطی سیستم با استفاده از نمودارهای پاسخ فرکانسی و دوشاخگی بررسی شده است.
كلید واژه: چرخ دنده ساده، اصطکاک خشک، ترک ریشه دندانه، ارتعاشات غیرخطی، آشوب

لینک کمکی