بررسي كارايي و اثربخشي نانو ذرات اكسيد منيزيم در حذف رنگ راكتيو يلو 3 از محيط هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي كارايي و اثربخشي نانو ذرات اكسيد منيزيم در حذف رنگ راكتيو يلو 3 از محيط هاي آبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: استفاده گسترده از رنگ ها اغلب منجر به بروز مشكلاتی چون آلودگی محیط زیست بصورت تخلیه فاضلابهای رنگی به محیط زیست و نیز ورود پساب های رنگی به آبهای پذیرنده می شوند؛ وجود رنگ سبب جلوگیری از نفوذ نور خورشید به داخل آب شده و در نتیجه سبب اختلال در فرآیندهای فتوسنتتیك در آبهای سطحی می شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین كارایی و اثربخشی نانو ذرات اكسید منیزیم در حذف رنگ راكتیو یلو 3 از محیط های آبی بود.مواد و روش كار: این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی بوده كه در آن اثر متغیرهای تاثیرگذار در كارایی حذف رنگ از فاضلاب سنتتیك مورد بررسی قرار گرفت. از جمله پارامترهای مورد بررسی، اثر (9 ،7 ،5) pH زمان تماس واكنش (30، 60 و 90 دقیقه)، دوز جاذب (0.1، 0.2 و 0.3 گرم) و غلظت اولیه رنگ (30، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) می باشد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش زمان تماس، غلظت جاذب و كاهش غلظت رنگ، راندمان حذف افزاریش پیدا كرد بطوریكه بیشترین راندمان حذف رنگ در (%55) pH=7، مقدار جاذب 0.3 گرم (%96.36)، غلطت رنگ 30 میلی گرم در لیتر (%86) و زمان تماس 90 دقیقه (%62.2) بدست آمد.نتیجه گیری: كارایی بیش از 90 درصدی جاذب تهیه شده در حذف رنگ از محیط آبی نشان داد كه می توان از آن بعنوان یك جاذب موثر در فرایندهای تصفیه استفاده نمود. لذا استفاده از این تكنیك جهت حذف آلاینده های رنگی از محیط های آبی پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: نانو ذرات، اكسید منیزیم، راكتیو یلو 3، محیط آبی

لینک کمکی