مقايسه كيفيت زندگي و علايم روانشناختي و رفتاري در كودكان و نوجوانان سالم و مبتلا به يبوست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه كيفيت زندگي و علايم روانشناختي و رفتاري در كودكان و نوجوانان سالم و مبتلا به يبوست :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یبوست یكی از مشكلات شایع گوارشی در كودكان است و مشكلات روانشناختی و رفتاری همراه با یبوست مزمن می تواند منجر به اختلال در كیفیت زندگی كودكان مبتلا گردد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه كیفیت زندگی و علایم روانشناختی و رفتاری در كودكان و نوجوانان 2 تا 18سال سالم و مبتلا به یبوست می باشد.مواد و روش كار: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی بر روی 55 كودك و نوجوان مبتلا به یبوست عملكردی و 55 كودك و نوجوان بدون یبوست عملكردی كه از نظر سن و جنسیت همگن بودند انجام شد. پس از اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیكی، پرسشنامه های مشخصات دموگرافیك، پرسشنامه كیفیت زندگی (Quality of life) و پرسشنامه توانایی ها و مشكلات رفتاری (Strengths and Difficulties Questionnaire) در اختیار والدین و نوجوانان جهت تكمیل قرار گرفت. سپس داده ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری كای دو، آنالیز واریانس یك طرفه و تی تست تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین نمره كیفیت زندگی گزارش شده توسط خود كودك و والدین در گروه مورد، 3.9±54.67 و 3.2±49.86 و در گروه كنترل 4.0±63.26 و 3.4±66.09 بود كه فقط در نمره گزارش شده توسط والدین تفاوت معنادار آماری وجود داشت (p=0.014) درعملكرد هیجانی میان دو گروه نیز تفاوت آماری معناداری مشاهده گردید. (p=0.024) برای گزارش والدین و p=0.016برای گزارش خود كودك). نمره كلی پرسشنامه SDQ در گروه مورد و كنترل به ترتیب در 93% و 83% افراد غیرطبیعی بود، اما از نظر آماری معنی دار نبود (p=0.631).نتیجه گیری: كیفیت زندگی بر اساس گزارش والدین و عملكرد هیجانی در كودكان مبتلا به یبوست عملكردی مختل است و توصیه می شود تا این كودكان از این نظر غربال شوند چرا كه با ارجاع به روان پزشك اطفال و درمان آن، به درمان و كنترل عود یبوست نیز كمك خواهد شد.
كلید واژه: یبوست، علایم روانشناختی، علایم رفتاری، كیفیت زندگی

لینک کمکی