سطح ليپيدهاي سرمي در نوجوانان و ارتباط آن با نوع اسيدهاي چرب دريافتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سطح ليپيدهاي سرمي در نوجوانان و ارتباط آن با نوع اسيدهاي چرب دريافتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: میزان و نوع اسیدهای چرب دریافتی در دوران نوجوانی یكی از عوامل موثر بر دیس لیپیدمی در دوران بزرگسالی است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان غلظت لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی در نوجوانان تهرانی و ارتباط آن با میزان و نوع چربی های دریافتی بود.مواد و روش كار: در این مطالعه مقطعی 717 نوجوان 10 تا 19 ساله از مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران شركت داده شدند. دریافت های معمول غذایی با استفاده از پرسشنامه روا و پایای بسامد مصرف خوراك ارزیابی گردید. به منظور اندازگیری غلظت لیپیدهای سرمی از تمامی شركت كنندگان در حالت ناشتا یك نمونه خون سیاهرگی اخذ گردید.یافته ها: غلظت تری گلیسرید سرمی بطور معنی داری در پسران بالاتر از دختران بود (90.5 در برابر 79.0 میلی گرم در دسی لیتر، (P=0.005پس از تعدیل اثر متغیر سن، در پسران و دختران با افزایش دریافت اسیدهای چرب پوفا در چارك ها غلظت تری گلیسرید سرمی بطور معنی داری كاهش یافت (به ترتیب6.0 و 23.2 میلی گرم در دسی لیتر، p<0.05). همچنین در پسران با افزایش دریافت اسیدهای چرب پوفا و در دختران با كاهش دریافت اسیدهای چرب اشباع افزایش معنی داری در غلظت سرمی HDL-C (به ترتیب 4.0 و 3.4 میلی گرم در دسی لیتر، (p<0.05مشاهده گردید. سایر اجزای پروفایل لیپیدی سرم در دختران و پسران با درصد انرژی دریافتی از كل چربی و انواع اسیدهای چرب رابطه معنی داری را نشان ندادند.نتیجه گیری: به نظر می رسد كه درصد انرژی دریافتی از انواع اسیدهای چرب و كل چربی مهمترین عامل موثر بر سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی نیست و نقش سایر عوامل نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
كلید واژه: پروفایل لیپیدی، چربی رژیم غذایی، كلسترول، اسیدهای چرب

لینک کمکی