تاثير شش هفته تمرين درماني در آب بر ميزان استقامت عضلات اكستنسوري تنه در مردان مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير شش هفته تمرين درماني در آب بر ميزان استقامت عضلات اكستنسوري تنه در مردان مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: استقامت و قدرت عضلات پاراسپاینال كمری نقش مهمی را در ثبات و تحرك ستون فقرات بازی می كنند. به نظر می رسد افرادی كه دچار ضعف در این عضلات هستند دارای مشكلات زیادی از جمله بی ثباتی و درد در ناحیه ستون فقرات كمری باشند. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات در آب بر استقامت عضلات اكستنسور تنه در افراد مبتلا به كمرد درد مزمن غیراختصاصی است.مواد و روش كار: در این تحقیق نیمه تجربی 30 مرد مبتلا به كمردرد مزمن غیراختصاصی با دامنه سنی بین 35-20 به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و كنترل تقسیم شدند. سپس به گروه تجربی 24 جلسه برنامه تمرین در آب (به مدت 6 هفته و در هفته 4 جلسه و هر جلسه بین 45 تا 60 دقیقه) ارائه شد. شدت درد با استفاده از پرسشنامه استاندارد كیوبك و استقامت عضلات كمری با استفاده از تست سورنسن اندازه گیری و ثبت شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزارSPSS نسخه 20 و آزمونهای t همبسته و مستقل استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد كه تمرینات در آب باعث كاهش معنی داری در شدت درد و همچنین افزایش استقامت عضلات اكستنسور كمری در بیماران مبتلا به كمردرد مزمن غیر اختصاصی می شود (p<0.05).نتیجه گیری: بیماران مبتلا به كمر درد مزمن غیراختصاصی دارای درجه كمتری از استقامت در عضلات اكستنسور تنه نسبت به افراد سالم برخوردارند. در نتیجه احتمالا این بیماران بتوانند با انجام تمرینات در آب استقامت عضلات كمری شان را افزایش دهند و از این طریق، میزان درد كمر و ناتوانی عملكردی خود را در فعالیت های مختلف روزمره بهبود بخشند.
كلید واژه: تمرین در آب، كمردرد مزمن غیراختصاصی، شدت درد، استقامت عضلانی

لینک کمکی