رابطه بين استرس و آكنه در دانش آموزان دختر دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين استرس و آكنه در دانش آموزان دختر دبيرستاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تاثیر استرس بر آكنه هنوز چالش برانگیز است و برخی مطالعات این فرضیه را انكار می كنند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین استرس و آكنه در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد انجام شد.مواد و روش كار: این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی می باشد كه 200 دانش آموز دختر دبیرستانی (100 نفر دارای آكنه و 100 نفر بدون آكنه) به شیوه تصادفی در این مطالعه شركت نمودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد استرس هری بود. تشخیص داشتن آكنه یا نداشتن آكنه توسط متخصص پوست به صورت بالینی انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و آزمون مجذور كای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS21 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: 167 نفر(83.5%) از دختران مورد بررسی دچار استرس بودند و 33 نفر (16.5%) از آنها از نظر استرس در شرایط نرمال قرار داشتند. میانگین استرس در گروه اكنه 24.80±155.71 و در گروه كنترل 23.70± 155.75به دست آمد و آزمون آماری نشان داد كه میانگین استرس در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند (p=0.991). نسبت افراد دچار تنش در گروه اكنه 82% و در گروه كنترل 85% بود و دو گروه از این نظر تفاوت معنی داری نداشتند (p=0.586).نتیجه گیری: در این پژوهش سطح استرس در هر دو آكنه و كنترل بالا بود اما ارتباط آماری معنی داری بین سطح استرس و شدت آكنه نشان داده نشد. لذا پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.
كلید واژه: آكنه، استرس، دختران نوجوان

لینک کمکی