فراواني برخي پيامدهاي مادري و نوزادي زايمان طبيعي بعد از سزارين و سزارين تكراري در بيمارستان بنت الهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فراواني برخي پيامدهاي مادري و نوزادي زايمان طبيعي بعد از سزارين و سزارين تكراري در بيمارستان بنت الهدي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: میزان استاندارد زایمان سزارین از دید سازمان جهانی بهداشت 15% است كه در اكثر نقاط دنیا تفاوت زیادی با میزان توصیه شده وجود دارد. یكی از موثرترین راه حل ها برای كاهش شیوع سزارین، انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین و كاهش سزارین تكراری است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی و برخی پیامدهای مادری و نوزادی زایمان طبیعی بعد از سزارین و سزارین تكراری در بیمارستان بنت الهدی بجنورد انجام شد.مواد و روش كار: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی، بر روی 180 مادر واجد شرایط، در سال 1392 و در دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی، بیمارستان بنت الهدی انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه دموگرافیك، پیامدهای مادری، پیامدهای مربوط به نوزاد است. از نرم افزار SPSS18 و آمار توصیفی است.یافته ها: نتایج نشان داده 47.8% مادران مطالعه موفق به انجام زایمان طبیعی به دنبال سزارین شدند. از پیامدهای مادری خونریزی، تب و پیامدهای نوزادی بر اساس نتایج آزمون دقیق فیشر در دو گروه تفاوت معنا دار آماری نداشت اما مادران گروه زایمان طبیعی به دنبال سزارین، پارگی رحم در مرحله اول، هیستركتومی و یبوست كمتری در مقایسه با گروه سزارین تكراری داشتند كه در مورد یبوست تفاوت از نظر آماری معنادار بود (p=0.005).نتیجه گیری: در صورت انتخاب دقیق افراد می توان برای كاهش سزارین های غیر ضروری از زایمان طبیعی به دنبال سزارین استفاده كرد.
كلید واژه: پیامدهای مادری و نوزادی، زایمان طبیعی به دنبال سزارین، سزارین

لینک کمکی