تبيين وضعيت مراقبت از پا با استفاده از مدل فرايند موازي توسعه يافته در مبتلايان به ديابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين وضعيت مراقبت از پا با استفاده از مدل فرايند موازي توسعه يافته در مبتلايان به ديابت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: با توجه به اینكه دیابت نوعی اختل مادام العمر بوده و درمان قطعی ندارد، لذا این بیماری مستلزم رفتارهای خودمراقبتی در تمام عمر می باشد. پای دیابتی به عنوان یك مساله مهم در بین مبتیان به دیابت مطرح است كه می تواند در برخی موارد منجر به قطع پا شود.مواد و روش كار: این مطالعه یك پژوهش توصیفی- مقطعی بود كه بر روی بیماران مراجعه كننده به كلینك دیابت شهرستان سبزوار در سال 1393 انجام گرفت. روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع نمونه گیری در دسترس بود، برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه مدل فرایند موازی توسعه یافته تدوین و پس از تایید پایایی و روایی آن در اختیار 400 نفر از مراجعین (مبتلایان به دیابت) قرارگرفت. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS17 و آزمون رگرسیون استفاده شد.یافته ها: میانگین سنی 11.45±51.7، سابقه ابتلا به دیابت 6.65±9.74 سال با نمره آگاهی60.2 از صد بودند. نمره حساسیت درك شده مراجعین نسبت به احتمال ابتلا به پای دیابتی و پیامدهای آن 67 از صد، نمره اثربخشی درك شده نسبت به راهكارهای توصیه شده مبنی بر رعایت نكات بهداشتی 72.1 از صد و نمره متغیر شدت درك شده از ابتلا به پای دیابتی 60.9 از صد و نمره متغیر كارایی و خودمراقبتی به ترتیب 73.4 و 69.8 از صد بدست آمد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، سازه شدت درك شده تاثیرگذارترین عامل بر افزایش رفتار خودمراقبتی در بیماران دیابتی محسوب می شود كه برای توسعه مداخت اثربخش در افزایش رفتار خودمراقبتی باید مد نظرقرار گیرد.
كلید واژه: پای دیابتی، مدل فرایند موازی توسعه یافته، دیابت نوع 2

لینک کمکی