بررسي نگرش دانشجويان نسبت به درس آمار زيستي و استفاده از تکنولوژي در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نگرش دانشجويان نسبت به درس آمار زيستي و استفاده از تکنولوژي در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه ي آموزش جندي شاپور

تعداد صفحات :12

بسیاری از متخصصان آمار در انتقال مفاهیم به دانشجویان دچار مشکل می شوند. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی نگرش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به آمار زیستی و استفاده از تکنولوژی سنجیده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد و معتبر یکی از مقالات در نظر گرفته شد. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی بین گروهی استفاده گردید. پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات کدگذاری شده و با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 تجزیه و تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد آمار شناختی (P value=0.022) و کل مقیاس نگرش نسبت به آمار (P value=0.041) در مقاطع تحصیلی مذکور و همچنین بین خرده مقیاس ارزش نگرش مثبت و منفی به سودمندی آمار در زندگی شخصی و حرفه ای دانشجویان در دو مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد (P value=0.007) ارتباط معنادار آماری وجود داشت. بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد تکنولوژی شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار و استفاده از تکنولوژی (r=0.280، p=0.038) و خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد آمار شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار و استفاده از تکنولوژی (r=0.621، P=0.001) ارتباط معنادار آماری وجود داشت. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس تاثیر احساس مثبت و منفی نسبت به آمار با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار با استفاده از تکنولوژی و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس نگرش مثبت و منفی مربوط به دانش و مهارت های دانشجویان نسبت به کاربرد تکنولوژی شناختی با خرده مقیاس نگرش نسبت به یادگیری آمار با استفاده از تکنولوژی، دیده شد. بین میانگین نمره ارزش نگرش در دانشجویان مقاطع تحصیلی مورد بررسی تفاوت معنادار آماری وجود دارد. بدین جهت توصیه می شود که برنامه ریزان درسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی راهکارهایی همچون دخیل کردن مدرسان آمار در برنامه ریزی و چیدمان دروس دانشگاهی را به کار گیرند تا بدین وسیله از تجارب ایشان در برنامه ریزی صحیح سرفصل دروس آماری و کاربردی کردن بیشتر این درس برای دانشجویان استفاده شود.
كلید واژه: آمار زیستی، یادگیری، نگرش، تکنولوژی، دانشجویان

لینک کمکی