رضايت دانشجويان پرستاري از محيط آموزش باليني دانشگاه علوم پزشکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رضايت دانشجويان پرستاري از محيط آموزش باليني دانشگاه علوم پزشکي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه ي آموزش جندي شاپور

تعداد صفحات :10

محیط آموزش بالینی دارای نقش مهمی در یادگیری دانشجویان پرستاری است. ارتقای کیفیت این محیط مستلزم بررسی میزان رضایت دانشجویان از آن می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 انجام گرفت و هدف آن بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی بوده است. در این مطالعه، 127 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ایران شرکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از نسخه وضعیت موجود «سیاهه محیط آموزشی بالینی» استفاده شد که حاوی 42 سوال در 6 حیطه می باشد. پژوهشگر در آخرین روز کارآموزی، در محیط بالینی دانشجویان حاضر شده و پس از ارائه اطلاعات لازم پیرامون اهداف پژوهش، پرسشنامه را در اختیار دانشجویان قرار داد و پس از تکمیل جمع آوری نمود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین «رضایتمندی دانشجویان از محیط آموزش بالینی» با سایر حیطه های مورد بررسی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (P<0.001). بیشترین ارتباط رضایتمندی دانشجویان از آموزش بالینی با حیطه «استفاده از ابداعات آموزشی در آموزش بالینی دانشجویان» و کمترین ارتباط با حیطه «توجه به تفاوت های فردی دانشجویان پرستاری» وجود داشت. این ارتباط بیانگر لزوم توجه بیشتر مربیان و برنامه ریزان آموزشی به روش های نوین آموزشی در محیط آموزش بالینی می باشد.
كلید واژه: دانشجو، رضایت، آموزش، پرستاری، محیط بالینی

لینک کمکی