بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان سال آخر کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز در بازه زماني 1390 – 1389 بر اساس استانداردهاي سواد اطلاعاتي اي. سي. آر. ال.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان سال آخر کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز در بازه زماني 1390 – 1389 بر اساس استانداردهاي سواد اطلاعاتي اي. سي. آر. ال. :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه ي آموزش جندي شاپور

تعداد صفحات :10

پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان سال آخر کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز در بازه زماني 1390 – 1389 بر اساس استانداردهاي سواد اطلاعاتي اي. سي. آر. ال. انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در سال های 90 - 89، 350 نفر در 9 رشته اعلام گردید. تعداد 200 پرسشنامه توزیع و تعداد 175 مورد (87.5 درصد) دریافت گردید. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز از نظر تشخیص درست نیاز اطلاعاتی خود و چگونگی تعیین و بیان آن با میانگین نمره 42.01، استفاده از روش های مناسب در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود با میانگین نمره 43.34، ارزیابی نتیجه فرایند جستجو در رابطه با رفع نیاز اطلاعاتی خود با میانگین نمره 16.43، استفاده از اطلاعات به دست آمده برای تولید اثری جدید با میانگین نمره 20.97، و آشنایی با مسائل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از اطلاعات و پیروی از آن ها با میانگین نمره 23.86 می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی این دانشجویان در پنج استاندارد سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. در حد متوسط می باشد و در کل مهارت های سواد اطلاعاتی، نتیجه نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش در حد متوسط می باشد.
كلید واژه: سواد اطلاعاتی، دانشجویان سال آخر کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

لینک کمکی