رابطه ي نگرش به خود، دنيا و آينده با سلامت روان در مادران واجد كودك مبتلا به ناتواني يادگيري شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه ي نگرش به خود، دنيا و آينده با سلامت روان در مادران واجد كودك مبتلا به ناتواني يادگيري شهر اهواز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: نوع نگرش افراد از رویدادهای مختلف زندگی می تواند سلامت روان را تحت تاثیر قرار دهد. داشتن كودكی با نیازهای ویژه یكی از رویدادهایی است كه نگرش و عملكرد خانواده را تغییر می دهد. مطالعه ی كنونی با هدف بررسی نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده با سلامت روان مادران واجدكودك مبتلا به ناتوانی یادگیری انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. دراین پژوهش، 98 مادر واجد كودك مبتلا به ناتوانی های یادگیری كه در دو مدرسه ی دولتی و خصوصی شهر اهواز در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه گیری در دسترس مورد آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ی سلامت روان و سیاهه تریاد شناختی نگرش منفی به خود، دنیا و آینده به دست آمد و سپس با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام از طریق برنامه ی آماری 16 SPSS در سطح معنی داری 0.05 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها:میانگین و انحراف معیار نگرش به خود 38.36±7.24، نگرش به دنیا 31.29±6.02 و نگرش به آینده 37.14±8.38 و نمره ی كل سلامت روان 27.07±11.96 به دست آمد. بین نگرش منفی به خود، دنیا و آینده و سلامت روان رابطه منفی معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: تحلیل رگرسیون چند متغیره ی گام به گام نشان داد كه از میان انواع نگرش های شناختی، نگرش منفی به خود می تواند 24 درصد واریانس سلامت روان را پیش بینی كند.
كلید واژه: نگرش به خود، دنیا، آینده، سلامت روان، ناتوانی یادگیری

لینک کمکی