بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره ي اتانولي گلسنگ Ramalina hyrcana Sipman بر روي باكتري هاي بيماري زاي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره ي اتانولي گلسنگ Ramalina hyrcana Sipman بر روي باكتري هاي بيماري زاي انساني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: بیماری های عفونی، یكی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان است. به علت مقاومت تعدادی از باكتری های بیماری زای انسانی به آنتی بیوتیك ها، استفاده از دارو های طبیعی و گیاهی برای كنترل این عوامل روبه افزایش است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضد باكتریایی عصاره ی گلسنگ Ramalina hyrcana Sipman علیه چند باكتری گرم مثبت و گرم منفی است.مواد و روش ها: عصاره ی اتانولی گلسنگ مورد نظر با استفاده از دستگاه روتاری تهیه شد. 9 سویه ی استاندارد از باكتری های گرم مثبت و گرم منفی در محیط آب گوشت غذایی كشت داده شد. حداقل غلظت باز دارندگی (MIC) به روش میكرودایلوشن تعیین گردید.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه عصاره ی گلسنگ R. hyrcana در غلظت های مختلف مهار كننده ی باكتری های گرم مثبت و منفی است. نتایج نشان داد كه عصاره ی این گلسنگ در همه ی غلظت ها مهار كننده باكتری استافیلوكوكوس اورئوس است و بعد از استافیلوكوكوس اورئوس كمترین غلظت مهار كننده مربوط به باكتری های هافنیا و اسینتو باكتر می باشد (12.5ppm).نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق و سایر گزارش های موجود دراین زمینه، می توان عصاره ی اتانولی گلسنگR. hyrcana را به عنوان عامل كنترل كننده ی بیولوژیك معرفی نمود. با این حال، برای استفاده از عصاره های گلسنگ های مختلف در جهت كاربرد بالینی، آنالیز شیمیایی عصاره ها و تحقیقات بالینی لازم و ضروری می باشد.
كلید واژه: اثر ضد باكتریایی، عصاره ی اتانولی، گلسنگ، Ramalina hyrcana

لینک کمکی