رابطه ي تعهد زناشويي با ويژگي هاي شخصيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه ي تعهد زناشويي با ويژگي هاي شخصيتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: تعهد یكی ازمهم ترین مولفه های ازدواج موفق است كه بدون آن رابطه ی زناشویی سطحی، ظاهری و بدون سمت و سو خواهد بود و در این صورت زوجین نخواهند توانست عمق عشق و صمیمیتی را كه در سایه ی وفاداری و تعهد به همسر و ازدواج به وجود خواهد آمد، تجربه كنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ي تعهد زناشويي با ويژگي هاي شخصيتي انجام گرفت.مواد و روش ها: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی این پژوهش را تمامی كاركنان متاهل ادارات سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی در سال 1392 تشكیل می دادند. نمونه ی مورد مطالعه متشكل از 155 نفر (67 مرد و 88 زن) بودند كه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997) (DCI) و پرسش نامه ی ویژگی های شخصیتی نئومك گری و كاستا (1991) (NEO-FFI) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، استفاده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v.18 انجام شد.یافته ها: نتایج حاكی از آن بود كه ویژگی های شخصیتی برون گرایی، سازگاری و مسوولیت پذیری رابطه ی مثبت و معنادار (به ترتیب 0.217، 0.534 و 0.529) و ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و گشودگی به تجربه، همبستگی منفی و معناداری (به ترتیب 0.49- و 0.59-) با تعهد زناشویی دارند. همچنین یافته ها نشان داد ابعاد روان رنجورخویی، سازگاری، گشودگی به تجربه، مسوولیت پذیری و برون گرایی را به ترتیب 0.24، 0.28، 0.34، 0.28 و 0.04 از تغییرات تعهد زناشویی تبیین می نمایند كه با 0.99 اطمینان معنادار می باشند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد كه ویژگی های شخصیتی افراد عامل مهمی در پیش بینی میزان تعهد زناشویی آنان می باشد. با توجه به یافته های این پژوهش توصیه می شود نقش عوامل شخصیتی به عنوان یك عامل تاثیرگذار بر روابط زناشویی مورد بررسی و پژوهش بیشتر قرارگیرد.
كلید واژه: برون گرایی، تعهد زناشویی، روان رنجورخویی، گشودگی به تجربه، ویژگی های شخصیتی

لینک کمکی