بهبود الگوريتم SIFT به منظور تناظريابي تصاوير برد کوتاه با طول باز بلند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهبود الگوريتم SIFT به منظور تناظريابي تصاوير برد کوتاه با طول باز بلند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

تعداد صفحات :25

تناظریابی به عنوان یک فرآیند اساسی در فتوگرامتری رقومی شناخته می شود. انجام این فرآیند اساسی در فتوگرامتری بردکوتاه با توجه به اعوجاجات هندسی قابل توجه در تصاویر همگرا، بسیار پیچیده بوده و اغلب الگوریتم های موجود نمی توانند نتایجی با دقت مطلوب را ایجاد کنند. در این مقاله روشی کارآمد جهت تناظریابی تصاویر همگرا در فتوگرامتری بردکوتاه ارائه شده است. در روش پیشنهادی به منظور انجام عملیات تناظریابی، ابتدا با استفاده از الگوریتم SIFT عوارض موضعی در دو تصویر مبنا و ورودی استخراج می شود. در ادامه جهت کنترل تغییرات هندسی ایجاد شده در عوارض، حاصل از تغییر منظر تصویربرداری، شکل هندسی عوارض، با استفاده از ماتریس گشتاور مرتبه دوم، از دایره به بیضی تغییر داده می شود. سپس به منظور ایجاد توصیفگر برای هر عارضه، نواحی بیضی شکل به دوایری با شعاع ثابت نرمالیزه می شوند. در نهایت پس از ایجاد توصیفگر برای هر عارضه، عملیات تناظریابی انجام شده و تناظرهای اشتباه باقی مانده توسط الگوریتم کارآمد RANSAC حذف می شوند. نتایج آزمایشات بر روی چند دسته از تصاویر بردکوتاه بیانگر عملکرد قابل توجه روش پیشنهادی بوده به گونه ای که تعداد عوارض متناظر با استفاده از روش پیشنهادی در حدود دو برابر بیشتر از تعداد عوارض متناظر ایجاد شده توسط روش استاندارد SIFT است. همچنین نتایج بدست آمده بر روی تصاویر مورد استفاده، حاکی از آن است که دقت تناظریابی نیز با استفاده از روش پیشنهادی بین 3 الی 8 درصد افزایش می یابد.
كلید واژه: فتوگرامتری بردکوتاه، تناظریابی با طول باز بلند، الگوریتم SIFT، استخراج عوارض، مستقل از افاین

لینک کمکی