بررسي كارايي فرايند الكترو- ازوناسيون در تجزيه ي دترجنت آنيوني سديم دودسيل بنزن سولفانات (SDBS) از محيط هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي كارايي فرايند الكترو- ازوناسيون در تجزيه ي دترجنت آنيوني سديم دودسيل بنزن سولفانات (SDBS) از محيط هاي آبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: فرایند الكتروازناسیوندارای توانایی مطلوبی در حذف آلاینده های آلی مقاوم می باشد. این فرایند، تلفیقی از فرایند ازن زنی و جریان الكتریسته در راستای تولید رادیكال هیدروكسیل و حذف آلاینده می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی كارایی فرایند الكتروازوناسیون در تجزیه ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات از محیط های آبی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی از راكتور نیمه پیوسته مجهز به چهار الكترود گرافیت با مساحت 120 سانتی متر مربع استفاده شد. تاثیر پارامترهایpH (3-11) ، غلظت ازن ورودی (mM/s30-6)، آمپر (mA/cm285-16)، غلظت اولیه (mM/L0.03-0.02) SDBS و دوز رباینده رادیكال (ترت بوتانول (mM/L0.2= مورد بررسی قرارگرفت. اندازه گیری غلظت SDBS با استفاده از دستگاه اسپكتروفوتومتر (DR5000) و با استفاده از روش ارایه شده در كتاب استاندارد متد صورت گرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده، بیانگر كارایی مناسب این فرایند در حذف SBDS و COD است. در شرایط بهینه كه شامل pH=3، جریان الكتریكی برابر 85mA/cm2، دبی ازن ورودی برابر30mM/s و غلظت اولیه SDBS برابر 2 صدمmM/L درمدت زمان 50 دقیقه بود، كارایی بیش از 99 درصد به دست آمد. با تغییر پارامترها از حالت بهینه، كارایی فرایند كاهش یافت. میزان كارایی فرایند در حذف COD درمدت زمان 80 دقیقه به 77 درصد رسید. حضور ترت بوتانول به عنوان رباینده تاثیر كارایی فرایند را به 80 درصد كاهش داد.نتیجه گیری: فرایند الكتروازناسیون به عنوان یكی از گزینه های فرایندهای اكسیداسیون پیشرفته، دارای توانایی كاهش بار آلودگی آلی صنایع حاوی تركیبات دترجنتی می باشد و به عنوان فرایند دوستدار محیط زیست تلقی می شود.
كلید واژه: ازن زنی، جریان الكتریكی، سدیم دودسیل بنزن سولفانات، محیط های آبی

لینک کمکی