مقايسه ي تحريك پذيري نورون هاي هيپوكمپ در مراحل موضعي و عمومي تشنج هاي ايجاد شده به روش كيندلينگ در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه ي تحريك پذيري نورون هاي هيپوكمپ در مراحل موضعي و عمومي تشنج هاي ايجاد شده به روش كيندلينگ در موش صحرايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: كیندلینگ آمیگدال با تغییر در ویژگی های الكتروفیزیولوژیك سلول های هرمی ناحیه ی CA1هیپوكمپ همراه است. اما به درستی مشخص نیست كه بروز این تغییرات در طی روند كیندلینگ آمیگدال از چه زمانی و در كدام مرحله تشنجی رخ می دهد. بنابراین، در این تحقیق ویژگی های الكتروفیزیولوژیك نورون های هرمی ناحیه ی CA1 هیپوكمپ به دنبال كیندلینگ موضعی آمیگدال، بررسی و با تغییرات ایجاد شده در كیندلینگ كامل مقایسه شد.مواد و روشها: حیوانات با روش كیندلینگ سریع با اعمال پالس های مربعی 1 میلی ثانیه ای، فركانس 50 هرتز، 12 بار در روز، به مدت 3 ثانیه و با فواصل 5 دقیقه ای تحریك می شدند. در یك گروه از حیوانات با مشاهده ی مرحله ی 2 تشنج (گروه كیندلینگ موضعی) و در گروهی دیگر با مشاهده مرحله ی 5 تشنج (كیندلینگ كامل) تحریكات متوقف و 24 ساعت بعد ویژگی های الكتروفیزیولوژیك نورون های ناحیه CA1 هیپوكمپ به روشWhole-Cell Patch Clampبررسی شد.یافته ها: نتایج حاصل از كیندلینگ آمیگدال نشان داد شاخص سازش، رئوباز، زمان تاخیری تا وقوع اولین پتانسیل عمل و دامنه ی هیپرپلاریزاسیون متعاقب در گروه كیندلینگ موضعی و كیندلینگ كامل نسبت به گروه كنترل به طور معناداری، كاهش و تعداد پتانسیل عمل افزایش یافت.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهند با وجود این كه گروه كیندلینگ موضعی نسبت به گروه كیندلینگ كامل تحریكات كمتری دریافت می كند، اما همانند گروه كیندلینگ كامل، ویژگی های الكتروفیزیولوژیك نورون های هرمی ناحیه ی CA1 هیپوكمپ را تغییرداده و باعث افزایش تحریك پذیری این نورون ها می شود.
كلید واژه: كیندلینگ موضعی آمیگدال، تشنج، نورونهای هرمی هیپوكمپ، ثبت Whole Cell Patch Clamp

لینک کمکی