بررسي تاثير تحريك الكتريكي عصب از طريق پوست (TENS) بر شدت درد حين تعويض پانسمان سوختگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير تحريك الكتريكي عصب از طريق پوست (TENS) بر شدت درد حين تعويض پانسمان سوختگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: درد شدیدی درحین شست وشو و تعویض پانسمان بیماران سوختگی ایجاد می شود. كاربرد روشی مكمل و بی عارضه برای كاهش درد بیماران سوختگی درحین تعویض پانسمان، اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تحریك الكتریكی عصب ازطریق پوست (TENS) بر شدت درد بیماران بستری در بخش سوختگی حین تعویض پانسمان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه، از نوع كارآزمایی ـ بالینی بوده كه در سال 1393، بر روی 60 نفر از بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان واسعی سبزوار انجام گرفت. بیماران به روش تخصیص تصادفی به سه گروه كنترل (20 نفر)، آزمون (20 نفر) و پلاسبو (20 نفر) تقسیم شدند. در روز دوم پس از مراجعه به بیماران بستری شده، گروه كنترل قبل از تعویض پانسمان مورفین، گروه آزمون مورفین و TENS و گروه پلاسبو، مورفین و TENS پلاسبو دریافت كرده و پانسمان شدند. در انتهای پانسمان با استفاده از مقیاس عددی درد 10-0 میزان درد بیماران مورد بررسی قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون های فریدمن، من ویتنی و كروسكال والیس با نرم افزار SPSS نسخه ی 18 تجزیه و تحلیل شدند. ضمنا سطح معناداری در آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش 5 صدم درنظر گرفته شد.یافته ها: میانگین درد در روز دوم پس از مراجعه در گروه كنترل 0.52±5.45، در گروه آزمون 0.48± 5.00و در گروه پلاسبو 0.56± 7.00بود. درد در بین سه گروه دارای اختلاف معناداری بود (P=0.00). نتیجه گیری:به كارگیری TENS به همراه مورفین در كاهش درد بیماران سوختگی حین تعویض پانسمان موثر است.
كلید واژه: تحریك الكتریكی عصب از طریق پوست (TENS)، سوختگی، درد، تعویض پانسمان

لینک کمکی