مقايسه وضعيت بهداشتي و ايمني مدارس غير انتفاعي و دولتي مقطع ابتدايي شهرستان کاشمر در سال 95-1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه وضعيت بهداشتي و ايمني مدارس غير انتفاعي و دولتي مقطع ابتدايي شهرستان کاشمر در سال 95-1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: مدرسه به عنوان محلی برای پرورش استعداد انسان ها و تربیت افراد سالم محسوب شده و رعایت بهداشت در آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت بهداشتی و ایمنی مدارس غیر انتفاعی و دولتی مقطع ابتدایی در شهرستان کاشمر انجام شد.روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 31 مدرسه دولتی و 14 مدرسه غیرانتفاعی مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در سال 95-1394 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست استاندارد مورد تایید وزارت بهداشت و از طریق مشاهده میدانی و مصاحبه جمع آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری دقیق فیشر و مجذور کای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و Excel 2007 تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از نظر وضعیت ساختمانی، وضعیت ایمنی، وضعیت بوفه و شاخص های بهداشت محیطی به ترتیب 86.51، 83.87، 49.7 و 95.16 درصد مدارس دولتی و 77.67، 83.68، 78.58 و 88.57 درصد مدارس غیرانتفاعی در شرایط مطلوبی قرار داشتند. آنالیز آماری نشان داد مدارس دولتی از نظر مساحت مدرسه، نقشه ساختمانی مناسب به طور معناداری بهتر از مدارس غیرانتفاعی بودند (P<0.05). از طرف دیگر مدارس غیرانتفاعی از نظر بهداشت بوفه به طور معناداری بهتر از مدارس دولتی بودند (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که خصوصی سازی الزاما باعث بهبود شاخص های بهداشت محیطی در مدارس مقطع ابتدایی نمی شود.بلکه مدیریت صحیح، افزایش بودجه و نیز افزایش نظارت از سوی مراکز بهداشت در داشتن یک مدرسه ایمن و بهداشتی موثر می باشند.
كلید واژه: وضعیت بهداشتی ، وضعیت ایمنی، مدارس ابتدایی، شهرستان کاشمر

لینک کمکی