بررسي تبعيت از درمان بيماران بعد از جراحي پيوند شريان كرونر در بيمارستان هاي شهر تهران سال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تبعيت از درمان بيماران بعد از جراحي پيوند شريان كرونر در بيمارستان هاي شهر تهران سال 1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: ازدیاد روز افزون بیماری های قلبی، افزایش میزان بستری ناشی از این بیماری ها و هزینه بالای مراقبت و درمان، نظام سلامت را در قرن حاضر با چالش مهمی مواجه كرده است. به همین دلیل پیشگیری از عوارض بیماری های قلبی و درمان موفق آن ها ضروری بوده است. از طرفی، این امر تنها با مشاركت فعال بیماران در امور درمان و اجرای توصیه های اعضای تیم درمان میسر است؛ كه از آن تحت عنوان تبعیت از درمان یاد شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت تبعیت از درمان بیماران بعد از جراحی پیوند شریان كرونر در شهر تهران سال 1393 انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده كه بر روی 70 بیمار تحت جراحی پیوند شریان كرونر كه در بخش های جراحی قلب بیمارستان های شهر تهران بستری بودند، انجام شد. ابزار پژوهش شامل اطلاعات دموگرافیك و پرسشنامه تبعیت ازدرمان بود كه حدود پنج روز بعد از عمل جراحی پیوند شریان كرونر و قبل از ترخیص، توسط بیماران بستری در بخش جراحی قلب تكمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون كای دو با استفاده از نرم افزار spss18 استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین امتیاز تبعیت از درمان در بیماران 8.08± 59.36می باشد. بیشترین امتیاز حیطه ها مربوط به حیطه تلفیق درمان با زندگی 19.34± 68.06و كم ترین امتیاز مربوط به حیطه تدبیر در اجرای درمان 25.62±44.52 می باشد. بین تمام حیطه های تبعیت از درمان ارتباط معنی دار وجود داشت (p=0.0001). جز بین حیطه اهتمام در درمان با حیطه تدبیر در اجرای درمان و حیطه تمایل به مشاركت در درمان با تعهد به درمان كه ارتباط معنی دار وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد كه در بیماران بعد از عمل جراحی پیوند شریان كرونر، هماهنگی درمان با شرایط زندگی و برخورداری از حمایت اجتماعی از جانب خانواده و دوستان با اطاعت و پایبندی بهتری به تبعیت ازدرمان همراه می باشد و پیشنهاد می گردد تبعیت از درمان به عنوان یك برنامه آموزشی در مراقبت پرستاری از این بیماران تبدیل گردد.
كلید واژه: تبعیت از درمان، جراحی پیوند شریان كرونر

لینک کمکی