تنوع ژنتيکي جمعيت قارچ Gaeumannomyces graminis var tritici در استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تنوع ژنتيکي جمعيت قارچ Gaeumannomyces graminis var tritici در استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فن آوري زيستي در كشاورزي (پژوهش كشاورزي)

تعداد صفحات :12

بیماری پاخوره غلات ناشی از Gaeumannomyces graminis (Sacc) Arx & Oliver مخرب ترین بیماری ریشه غلات در سراسر جهان است که از نقاط مختلف کشور از جمله استان کرمانشاه گزارش شده است. در این مطالعه، طی فصل زراعی 89-88، بیش از 300 مزرعه گندم و جو در نقاط مختلف استان کرمانشاه مورد بازدید قرار گرفته و نمونه ها آلوده که نشانه های خوشه سفیدی و سر سفیدی نشان می دادند جمع آوری گردید. پس از کشت و جداسازی قارچ های بیمارگر، وجود قارچ G. graminis در 139 مزرعه گندم و جو به اثبات رسید که بیانگر شیوع بیماری پاخوره گندم در حدود نیمی از مزارع بازدید شده می باشد. از بین جدایه های به دست آمده، 97 جدایه G. graminis با توزیع جغرافیایی مناسب جهت مطالعات بعدی انتخاب گردید. به منظور حصول اطمینان از صحت شناسایی جدایه های به دست آمده، از دو جفت آغازگر شامل NS5 :GGA-RP و NS5 :GGT-RP برای شناسایی و تفکیک واریته های بیمارگر استفاده شد. از بین 97 جدایه مذکور، 84 جدایه با تکثیر دو قطعه 410 و 400 جفت بازی به ترتیب توسط آغازگرهای NS5 :GGT-RP و NS5 :GGA-RP، به عنوان G. graminis var. tritici شناسایی شدند، اما در سایر جدایه ها آغازگرهای مذکور قادر به تکثیر هیچ قطعه ای نبودند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های G. graminis عامل بیماری پاخوره غلات، 54 جدایه با در نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی انتخاب و با استفاده از روش انگشت نگاری مولکولی ISSR مورد مطالعه قرار گرفتند. از مجموع 20 آغازگر ISSR، 10 آغازگر که چند شکلی و تکرارپذیری بالایی نشان دادند، برای تکثیر DNA جدایه های منتخب به کار گرفته شدند. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای داده های حاصل، جدایه ها را به سه گروه تقسیم نمود. اما هیچ ارتباط روشن و واضحی بین گروه بندی خوشه ای و پراکنش جغرافیایی جدایه ها وجود نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که نشانگر ISSR نشانگر مناسبی برای بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های G. graminis var. tritici می باشد.
كلید واژه: انگشت نگاری ژنومی، پوسیدگی، جو، طوقه و ریشه گندم

لینک کمکی