مقايسه مهارت هاي ادراک بينايي کودکان فلج مغزي بر اساس شدت درگيري عملکرد حرکتي درشت آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه مهارت هاي ادراک بينايي کودکان فلج مغزي بر اساس شدت درگيري عملکرد حرکتي درشت آنها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي

تعداد صفحات :12

زمینه:ادراک بینایی ازجمله اعمال شناختی است که در کودکان فلج مغزی آسیب می بیند. هدف این مطالعه، مقایسه مهارت های ادراک بینایی کودکان فلج مغزی 12-6 سال بر اساس شدت درگیری عملکرد حرکتی درشت آنها می باشد.روش ها: این پژوهش توصیفی – تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه هدف کودکان فلج مغزی 12- 6 ساله و نمونه های در دسترس از کودکان مراکز توانبخشی شهر کرج بودند که از بین آنها 67 کودک با نمونه گیری غیر احتمالی ساده طبق معیارهای ورود انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، آزمون مهارت های ادراک بینایی (TVPS-R) برای ارزیابی مهارت های ادراک بینایی، سامانه طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت (GMFCS E & R)، برای ارزیابی شدت ضایعه عملکرد حرکتی درشت بودند. تجزیه و تحلیل آماری از طریق آزمون های کولموگروف اسمیرنف و کروسکال والیس انجام شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کل بهره ادراک بینایی در گروه خفیف 74.83±27.4 و گروه متوسط 63.26±16.4 گروه شدید 75.69±21.02 بود. بین مهارت های هفت گانه ادراک بینایی در سه حیطه شدت فلج مغزی (خفیف و متوسط و شدید) تفاوت معناداری یافت نشد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ادراک بینایی در کودکان فلج مغزی وابسته به سطح عملکرد حرکتی درشت آنها نمی باشد. بدین معنا که آسیب بیشتر در عملکرد حرکتی درشت منجر به تشدید نقایص ادراک بینایی در این کودکان نمی شود.
كلید واژه: بهره ادراک بینایی، عملکرد حرکتی درشت، کودک فلج مغزی

لینک کمکی