اولويت بندي نيازسنجي آموزشي اصول ايمني پيشگيري از خطرات شغلي کادر پرستاري بيمارستان طالقاني کرمانشاه در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اولويت بندي نيازسنجي آموزشي اصول ايمني پيشگيري از خطرات شغلي کادر پرستاري بيمارستان طالقاني کرمانشاه در سال 1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي

تعداد صفحات :13

زمینه:فعالیت های یک پرستار منحصر به دانش و مهارت در مدیریت بیماران نیست، بلکه ضرورت فراهم شدن ایمنی لازم در انجام وظایف در راستای رضایتمندی وی و در نهایت رضایتمندی بیماران مورد توجه می باشد. نیازسنجی آموزشی در زمینه اصول ایمنی پیشگیری از خطرات شغلی نیز فرصت بیشتری را در دستیابی به این مهم فراهم می نماید.روش ها: جامعه آماری در این پژوهش توصیفی - تحلیلی کادر پرستاری بیمارستان آیت اله طالقانی کرمانشاه می باشند که بر اساس نمونه گیری طبقه بندی شده سهمیه ای70 نفر از ایشان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت، اطلاعات دموگرافیک و پنج حیطه مرتبط با اصول ایمنی در پیشگیری از خطرات شغلی در قالب 23 گویه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و روش های آزمون تی مستقل، اسپیرمن و پیرسون انجام گردید.یافته ها: بیشترین نیاز آموزشی پرستاران در حیطه عوامل ارگونومیک (3.15±1.16) و سپس به ترتیب، عوامل شیمیایی، فیزیکی و روانی و اجتماعی و کمترین آن نیز در حیطه عوامل بیولوژیکی (2.63±0.94) بدست آمد.نتیجه گیری: توجه به آموزش ضمن خدمت پرستاران همواره مورد تاکید بوده و این موضوع در رابطه با ارتقاء ایمنی در پیشگیری از خطرات شغلی این حرفه نشان می دهد که پرستاران به یادگیری پنج حیطه بررسی شده در این مطالعه با اولویت دادن به حیطه عوامل ارگونومیک که شاید به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است، نیاز داشته و برنامه ریزی در این زمینه می تواند موجب رضایتمندی بیش از پیش ایشان را فراهم آورد.
كلید واژه: نیازسنجی آموزشی، خطرات شغلی، پرستار، بهیار، اصول ایمنی

لینک کمکی