به دست آوردن منحني حد شکل دهي با استفاده از دو مدل المان محدود بهبود يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن به دست آوردن منحني حد شکل دهي با استفاده از دو مدل المان محدود بهبود يافته :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اميركبير مهندسي مكانيك (اميركبير)

تعداد صفحات :13

در فرایندهای شکل دهی ورق، استفاده از نمودارهای حد شکل دهی در مطالعه ی شکل پذیری ورق های فلزی و طراحی قالب اهمیت زیادی دارد. یکی از روش های به دست آوردن منحنی حد شکل دهی که نتایج بسیار مناسب و نزدیکی به نتایج آزمایشی دارد، مدل تئوری مارشینیاک-کوزینسکی است. این مدل روشی برای پیش بینی گلوئی موضعی است. در این تحقیق از طریق گنجاندن مدل تئوری مارشینیاک-کوزینسکی در دو مدل المان محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس ، منحنی حد شکل دهی به دست آورده شده است. در مدل اول تئوری مارشینیاک-کوزینسکی در مدل المان محدود آزمودن ناکازیما گنجانده شده و در مدل دوم (مدل تخت) تئوری مارشینیاک-کوزینسکی شبیه سازی شده است. داده های موردنیاز جهت این شبیه سازی ها از طریق انجام آزمودن کشش ساده در سه جهت به دست آورده شده است. بعد از مقایسه نتایج مدل المان محدود تخت و ناکازیما با نتایج تجربی، نمودار حد شکل دهی به دست آمده از مدل المان محدود آزمودن ناکازیما بسیار مناسب و کمتر از ده درصد در سطح پایین تری از نمودار حد شکل دهی تجربی قرارگرفته است.علت اختلاف نمودار حد شکل دهی مدل تخت و نتایج تجربی خمش است.
كلید واژه: نمودار حد شکل دهی، مدل مارشینیاک-کوزینسکی، مدل سازی المان محدود، آزمودن ناکازیما، ورق St14

لینک کمکی