ارتباط حيطه هاي نگراني با کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط حيطه هاي نگراني با کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري ديابت

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: دیابت یكبیماری مزمنخطرناک است. نگرانی های بیمار دیابتی بر کیفیت زندگی، درمان و کنترل قند خون آنان تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بینحیطه های نگرانی با ابعاد كیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 75 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بستری در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های حیطه های نگرانی و کیفیت زندگی بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار 22 SPSS - تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمره کل نگرانی بیماران 61.36 نمره از 100 بود. نتایج یک رابطه خطی معنی دار معکوس بین نمرات نگرانی با کیفیت زندگی در تمام حیطه ها بجز در حیطه عملکرد جسمانی را نشان داد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان نگرانی بیماران دیابتی خصوصا در ابعاد مالی و شغلی، اتخاذ روش هایی برای کاهش نگرانی بیماران ضروری است تا از این طریق ضمن کاهش عوارض مستقیم ناشی از نگرانی، سطح کیفیت زندگی آنها هم ارتقاء یابد.
كلید واژه: حیطه های نگرانی، کیفیت زندگی، دیابت نوع 2

لینک کمکی