راه کارهاي تعامل و برقراري ارتباط بين فردي در بهبود فرآيند ياددهي – يادگيري مدارس هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن راه کارهاي تعامل و برقراري ارتباط بين فردي در بهبود فرآيند ياددهي – يادگيري مدارس هوشمند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فناوري آموزش (فناوري و آموزش)

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راه کارهاي تعامل و برقراري ارتباط بين فردي در بهبود فرآيند ياددهي – يادگيري مدارس هوشمند استان سمنان انجام شد. روش انجام این پژوهش از نوع روش های تحقیق آمیخته اکتشافی است که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، با 6 مورد مصاحبه عمیق با متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند و 24 مورد مصاحبه نیمه هدایت شده با معلمان مدارس هوشمند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامه ای محقق ساخته در دو بخش وضعیت مطلوب و وضعیت موجود تنظیم گردید. روایی محتوایی طبق نظر صاحب نظران تعیین و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ در بخش وضعیت مطلوب 0.85 و در بخش وضعیت موجود 0.89 به دست آمد. در بخش کمی، پرسشنامه پژوهش توسط 310 نفر از معلمان و مدیران در سال 1394 که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تکمیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون آماری ویلکاکسون در سطح معناداری 0.05 با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که راه کار «اتصال مدرسه به شبکه اینترانت ملی و ایجاد شبکه داخلی مدرسه»، دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول، «تجهیز کارگاه رایانه از thin client ، class mate،mini PC و یا lap top متصل به شبکه LAN» رتبه دوم، «ارتباط یک پارچه رایانه ای با سایر مدارس» رتبه سوم، «عضویت فعال در پورتال مدارس هوشمند» رتبه چهارم را در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند به خود اختصاص داده اند.
كلید واژه: فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدارس هوشمند، فرآیند یاددهی - یادگیری، تعامل و ارتباط بین فردی

لینک کمکی