برآورد پارامترهاي فازي از طريق وزن هاي فازي و برنامه ريزي خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برآورد پارامترهاي فازي از طريق وزن هاي فازي و برنامه ريزي خطي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدل سازي پيشرفته رياضي (علوم دانشگاه شهيد چمران)

تعداد صفحات :26

تحلیل رگرسیون فازی یکی از پرکاربردترین تکنیک های آماری می باشد که رابطه بین متغیرها را نشان می دهد. در این بررسی رگرسیون فازی با ورودی غیر فازی و خروجی فازی در نظر گرفته می شود. برای پیش بینی مدل رگرسیون فازی، یک الگوریتم هیبریدی بر پایه برنامه ریزی خطی و وزن های فازی، در مواردی که تعداد داده ها کم بوده و یا با رگرسیون ناپارامتری فازی سروکار داشته و شکل تابعی آن مشخص نمی باشد، طراحی می شود. در این برنامه ریزی خطی، تابع هدف، پهنای خروجی ها را کمینه می کند. با استفاده از مثالهای عددی، عملکرد این روش با روشهای دیگر مانند برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی مربعی مقایسه می شود. در این مقاله، با استفاده از مثالها نشان داده می شود که روش هیبریدی در مقایسه با روشهای دیگر دقت پیش بینی بیشتری دارد.
كلید واژه: رگرسیون فازی، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی مربعی، شبکه عصبی فازی تطبیقی

لینک کمکی