تاثير عصاره هسته انگور بر شاخص هاي چربي و شدت فشارخون بيماران مبتلا به افزايش چربي خون: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سو کور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير عصاره هسته انگور بر شاخص هاي چربي و شدت فشارخون بيماران مبتلا به افزايش چربي خون: کارآزمايي باليني تصادفي شده دو سو کور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

پیش زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی ازجمله عوامل خطری است که موجب ایجاد و تشدید عوارض قلبی عروقی می گردد. جهت اصلاح و کاهش هیپرلیپیدمی رژیم های غذایی متفاوت و داروهای شیمیایی و گیاهی متعددی وجود دارند. این مطالعه باهدف بررسی تاثیر عصاره هسته انگور بر شاخص های چربی و شدت فشارخون بیماران مبتلا به چربی خون صورت گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور با طرح قبل و بعد بود که در آن 88 بیمار مبتلا به چربی خون مرزی با نمونه گیری بلوک بندی طبقه ای ازنظر سن، جنس، شاخص های چربی خون در زمان مراجعه همسان و به طور تصادفی در یکی از دو گروه مداخله (2 کپسول 100 میلی گرمی حاوی عصاره هسته انگور) یا گروه کنترل (2 کپسول دارونما) قرار گرفتند و به مدت شش هفته مصرف دارو یا دارونما را ادامه دادند. جهت بررسی تاثیر رژیم غذایی بر متغیرهای مورداندازه گیری، سه روز متوالی قبل از شروع مصرف مکمل و دو روز متوالی در پایان آن پرسشنامه 24 ساعته یاد آمد خوراک توسط نمونه ها تکمیل شد. قبل و بعد از مداخله شاخص های چربی خون و فشارخون موردبررسی قرار گرفت.یافته ها: باوجود آموزش رژیم غذایی قبل از مداخله، تغییری در وضعیت تغذیه ای دو گروه مشاهده نشد. در گروه مداخله به طور معنی داری، میزان LDL اکسیدشده کاهش و HDL افزایش یافته بود (p>0.05). باوجود کاهش معنی دار در مقادیر کلسترول گروه مداخله، این مقادیر در مقایسه بین گروهی معنی دار نبود. همچنین تغییر معنی داری در فشارخون دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به اثرات خوب عصاره هسته انگور در کاهش LDL اکسیدشده و افزایش HDL می توان پیشنهاد داد از این ماده در درمان بیماران هیپرلیپیدمیک به عنوان یک عامل کمکی استفاده شود.
كلید واژه: عصاره هسته انگور، چربی خون، فشارخون، عامل خطر بیماری قلبی عروقی

لینک کمکی