بررسي ميزان رعايت استانداردهاي تزريق ايمن توسط پرستاران بخش هاي اورژانس در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان رعايت استانداردهاي تزريق ايمن توسط پرستاران بخش هاي اورژانس در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :14

پیش زمینه و هدف: ایمنی یک اصل اساسی در مراقبت از بیمار و یک استراتژی مهم در حوزه سلامت است و چگونگی به کارگیری احتیاط های استاندارد و رعایت اصول تزریقات ایمن توسط پرستاران برای حفظ ایمنی بیمار و پرستار دارای اهمیت ویژه ای می باشد. این بررسی به منظور تعیین میزان رعایت استانداردهای تزریق ایمن توسط پرستاران بخش های اورژانس انجام شده است.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 210 عمل تزریق انجام یافته توسط پرستاران بخش های اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به صورت متوالی مشاهده شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و سیاهه مشاهده ای رعایت استانداردهای تزریق ایمن بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و در قالب جدول گزارش شدند.یافته ها: در بررسی مرحله به مرحله، عملکرد پرستاران در نحوه به کارگیری استانداردهای تزریقات ایمن در مرحله قبل از تزریق، در 84.8 درصد از موارد در وضعیت نسبتا مطلوب، در 15.2 درصد تزریقات در محدوده مطلوب و هیچ تزریقی در محدوده نامطلوب قرار نداشت. در مرحله حین تزریق، اکثر تزریق ها (87.6 درصد) در محدوده مطلوب، 11 درصد نسبتا مطلوب و 1.4 درصد در محدوده نامطلوب قرار داشتند. در مرحله پس از تزریق، اکثر تزریق ها (87.6 درصد) در محدوده مطلوب، 9.5 درصد در محدوده نسبتا مطلوب و 2.9 درصد در محدوده نامطلوب قرار داشتند. نتایج آزمون آنالیز واریانس تفاوت معنی دار آماری را ازنظر امتیازهای به دست آمده در نحوه به کارگیری استانداردهای تزریق ایمن در مرحله حین تزریق در بین گروه ها نشان داد (P=0.008). همچنین نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی دار بین امتیازهای به دست آمده از نحوه به کارگیری روش های تزریق ایمن، بین مرحله قبل از تزریق با مرحله حین تزریق (P=0.01 و r=0.159) و همچنین بین مرحله قبل از تزریق با مرحله پس از تزریق را نشان داد (P=0.001 و r=0.225).نتیجه گیری: با توجه به این که در بررسی کلی بیشتر تزریق ها در محدوده نسبتا مطلوب قرار داشتند و از آنجایی که سازمان بهداشت جهانی رعایت 100 درصد این استانداردها را مطلوب می داند و کوچک ترین شکست در رعایت آن ها را عامل انتقال میکروب های منتقله از راه خون تلقی می کند، انتظار می رود این استانداردها به طور کامل توسط پرستاران رعایت شوند.
كلید واژه: استانداردهای تزریق ایمن، عملکرد پرستار، بخش اورژانس

لینک کمکی