ارزيابي دروني گروه هاي پرستاري دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي دروني گروه هاي پرستاري دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

پیش زمینه و هدف: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نسل، بررسی دستیابی به اهداف و کیفیت آموزش لازم و ضروری است و ارزشیابی درونی ازجمله پذیرفته شده ترین روش ها برای این منظور است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ارزیابی درونی گروه های پرستاری دانشگاه های آزاد اسلامی استان بود.مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی کاربردی است، که جامعه آماری آن شامل دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی رشته های پرستاری دانشگاه های آزاد اسلامی سطح استان آذربایجان غربی در سال 1393 می باشد. حجم نمونه در گروه دانشجویان 70 نفر از هر دانشگاه، در گروه فارغ التحصیلان 40 نفر از هر دانشگاه و در گروه اعضای هیات علمی سرشماری بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های روا و پایای مخصوص مدیران گروه، اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان و تعدادی چک لیست استفاده شد. پایای پرسشنامه ها به روش آلفا کرونباخ و روایی آن با نظر اعضا هیات علمی تامین شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS.21 با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی انجام گردید.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد از بین عوامل موردبررسی کم ترین میزان رضایت در بین عوامل دروندادی نظیر تجهیزات و بیشترین میزان رضایت در بین عوامل برون دادی مانند کیفیت عناصر موثر بر برنامه های آموزشی وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که واحدهای مورد ارزیابی در سطح «نسبتا مطلوب» یا «مطلوب» قرار دارند. اما واقعیت با توجه به نتایج ارزیابی های بیرونی هم در جنبه قیاس بین واحدها و هم در نمره ارزیابی هر واحد ممکن است قدری متفاوت باشد. ازاین روی به نظر می رسد نتایج ارزیابی های درونی بدون ارزیابی بیرونی ممکن است اغواکننده باشد.
كلید واژه: ارزیابی کیفی، پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی

لینک کمکی