بررسي تحليلي ارتباط بارکاري با ابعاد فرسودگي شغلي در پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تحليلي ارتباط بارکاري با ابعاد فرسودگي شغلي در پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

پیش زمینه و هدف: پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه در مقایسه با سایر پرستاران فشار کاری و بارکاری بیشتری را تحمل می نمایند که این امر خود شاید بتواند از علل فرسودگی شغلی در آنان باشد. مطالعه حاضر در راستای حمایت بیشتر از این موضوع و باهدف تحلیل ارتباط بین بارکاری با ابعاد فرسودگی شغلی در بین پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ارومیه انجام می پذیرد. مواد و روش کار: این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش سرشماری در بین تمامی پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام پذیرفت. تعداد 220 نفر از پرستاران وارد مطالعه گردیده و پرسشنامه های بارکاری ناسا تی آل ایکس و فرسودگی شغلی مازلاک در بین آن ها توزیع شد، پس از جمع آوری پرسشنامه ها، درنهایت داده ها توسط آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید.یافته ها: از 220 پرستار مراقب های ویژه در حدود 82 درصد که با میانگین سنی 35 سال وارد مطالعه شدند، 56.7 درصد در حیطه خستگی عاطفی، 40.9 در حیطه احساس عدم موفقیت های شخصی و 35.6 درصد در حیطه مسخ شخصیت در سطح بالایی بودند. بین بارکاری و خستگی عاطفی (r=0.416) و عدم احساس موفقیت های شخصی (r=0.229) و مسخ شخصت (r=0.192) با p-value کم تر از 0.01 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: بارکاری منجر به افزایش فرسودگی شغلی به ویژه خستگی عاطفی پرستاران خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود بیمارستان ها برای کاهش فرسودگی نسبت به مدیریت و کاهش بارکاری پرستاران مبادرت ورزند.
كلید واژه: فرسودگی، بارکاری، پرستاران، واحد مراقبت های ویژه

لینک کمکی